- Arrest van 29 september 2011

29/09/2011 - C.10.0702.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verweermiddelen en excepties, behoudens persoonlijke, die de schuld betreffen, mogen door alle schuldenaren die in solidum tot deze schuld gehouden zijn worden tegengeworpen; de schuldvernieuwing overeengekomen door de schuldeiser en een van de in solidum gehouden schuldenaars mag in beginsel ook worden ingeroepen door de medeschuldenaren.


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0702.N

BANK DEGROOF nv, met zetel te 1040 Brussel, Nijverheidstraat 44,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. T V. A.,

2. C. V. A,

3. P. V. A.,

verweerders,

4. F. V. A.,

5. B. V. A.,

6. A. V. A.,

7. M. M.,

8. J. V. A.,

9. DEXIA BANK BELGIË nv, met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 25 februari 2010.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Verweermiddelen en excepties, behoudens persoonlijke, die de schuld betreffen mogen door alle schuldenaren die in solidum tot deze schuld gehouden zijn, worden tegengeworpen.

2. De schuldvernieuwing overeengekomen door de schuldeiser en een van de in solidum gehouden schuldenaars mag in beginsel ook worden ingeroepen door de medeschuldenaren.

3. De appelrechters oordelen dat de zesde en achtste verweerder met de eiseres in solidum gehouden zijn voor de vergoeding van de schade ten gevolge van de onttrekking van de effecten. Zij oordelen verder dat het familieprotocol dat is tot stand gekomen tussen de zesde en achtste verweerder en de overige gerechtigden van de effectenportefeuille, tussen deze partijen schuldvernieuwing tot gevolg heeft.

4. Door vervolgens te oordelen dat deze schuldvernieuwing enkel geldt tussen de partijen bij het familieprotocol waaronder de zesde en achtste verweerder en deze aan de eiseres niet ten goede kan komen, verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven geen beantwoording.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvankelijk werd verklaard.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns en Beatrijs Deconinck, en in openbare rechtszitting van 29 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Vrije woorden

  • Schuldenaren

  • Gehoudendheid in solidum

  • Gevolg

  • Verweermiddelen en excepties

  • Medeschuldenaren

  • Tegenwerpelijkheid

  • Schuldvernieuwing