- Arrest van 6 oktober 2011

06/10/2011 - C.10.0600.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit de artikelen 5, eerste lid, en 6, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst volgt dat de verzekeringnemer persoonlijk gehouden is de erin bedoelde omstandigheden aan de verzekeraar mee te delen; de tussenkomst van een voor de verzekerde optredende makelaar staat in de regel de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst ingevolge een opzettelijke verzwijging of valse verklaring niet in de weg.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0600.N

AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

B. M., die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder Ph. Mormal, met kantoor te 1050 Brussel, Terkamerenboslaan 212,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 19 maart 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Vierde onderdeel

1. Krachtens artikel 5, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst is de verzekeringnemer verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.

Krachtens artikel 6, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst is de verzekeringsovereenkomst nietig wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico.

Uit deze bepalingen volgt dat de verzekeringnemer persoonlijk gehouden is de bedoelde omstandigheden aan de verzekeraar mee te delen. De tussenkomst van een voor de verzekerde optredende makelaar staat in de regel de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst ingevolge een opzettelijke verzwijging of valse verklaring niet in de weg.

2. De appelrechters stellen vast dat:

- het voertuig Audi A4 waarmee het ongeval gebeurde, verzekerd was bij de eiseres met de verweerster als verzekeringnemer;

- de verweerster bij haar persoonlijke verschijning verklaarde dat bij het sluiten van de polis voor het voertuig Volkswagen Golf de verzekering op haar naam werd geplaatst omdat het volgens de makelaar anders veel duurder zou geweest zijn;

- er volgens de verweerster bij de omzetting van de polis naar de Audi A4 niet besproken werd wie het voertuig zou besturen, omdat de situatie dezelfde zou zijn als voor de Volkswagen Golf.

3. Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters dat de verweerster, indien zij aan de makelaar correct meedeelde dat haar zoon de of een hoofdbestuurder van het voertuig zou zijn, zich niet verder diende te bekommeren over wat de makelaar aan de eiseres zou melden en dat dus geen opzettelijke verzwijging bewezen is. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck en Geert Jocqué, en in openbare terechtzitting van 6 oktober 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Verzekeringnemer

  • Gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico

  • Mededeling aan de verzekeraar

  • Opzettelijke verzwijging of valse verklaring

  • Tussenkomst van een voor de verzekerde optredende makelaar