- Arrest van 10 november 2011

10/11/2011 - C.10.0438.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Een voorwaarde van een verbintenis is een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan de contractspartijen de uitvoering of de uitdoving van de verbintenis laten afhangen.


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0438.N

PARK ATLANTIS vme, met zetel te 8420 De Haan, Torenhofstraat 2, vertegenwoordigd door syndicus DE ROECK bvba, met zetel te 8420 De Haan-Wenduine, Kerkstraat 28,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

IMMO ZORRO bvba, voorheen Park Atlantis bvba, met zetel te 8420 De Haan, Mispelburgstraat 28,

verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 februari 2010 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 7 oktober 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 1168 Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voorwaardelijk, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij, door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij, door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft.

Een voorwaarde is derhalve een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan de contractspartijen de uitvoering of de uitdoving van de verbintenis laten afhangen.

2. Krachtens artikel 1185 Burgerlijk Wetboek verschilt de tijdsbepaling van de voorwaarde hierin, dat zij de verbintenis niet opschort, maar alleen haar uitvoering uitstelt.

Hieruit volgt dat de tijdsbepaling een toekomstige en zekere gebeurtenis is.

Wanneer de verwezenlijking van de toekomstige gebeurtenis die de verbintenis teniet doet onzeker is, kan die gebeurtenis niet als een uitdovende tijdsbepaling worden aangezien. De verbintenis is alsdan onder ontbindende voorwaarde en voor onbepaalde duur aangegaan.

3. De appelrechters stellen vast dat de algemene vergadering van 20 september 2003 beslist heeft als volgt: "Zolang er geen totaaloplossing wordt bereikt waarbij de diverse bestemmingen van de facilitaire gedeelten van Park Atlantis definitief worden ingevuld, zullen de mede-eigenaars van Park Atlantis een jaarlijkse bijdrage van 25.000 euro leveren in de uitbating van de centrale voorzieningen in Park Atlantis. Deze uitbating zal verder worden verzorgd door het verhuurkantoor. Alle eigenaars en hun rechthebbenden zullen in ruil hiervoor gratis gebruik kunnen maken van tennis, speelplein, badminton, ping-pong, springkastelen, ballenbad, minigolf, basket, voetbal en petanque. Iedere eigenaar zal zijn aandeel betalen volgens zijn aandeel in de algemene delen van Park Atlantis."

4. De appelrechters die vaststellen dat de verwezenlijking van de toekomstige gebeurtenis afhankelijk is van de toestemming van alle betrokken partijen en derhalve onzeker is, beslissen niet naar recht dat de overeenkomst van bepaalde duur is en om die reden niet eenzijdig kan worden opgezegd.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

5. Artikel 577-9, § 1, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vereniging van mede-eigenaars bevoegd is om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder.

Artikel 577-8, § 4, 6°, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, de syndicus tot opdracht heeft de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen.

Artikel 703 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen.

6. Uit de voormelde bepalingen volgt dat:

- de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft en bevoegd is om in rechte op te treden;

- de syndicus het wettelijk bevoegde orgaan is om de vereniging van mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordigen;

- de syndicus dan in rechte optreedt als eisende of verwerende partij;

- de syndicus dan ook een tegenvordering kan instellen zonder dat hij daartoe een volmacht of een beslissing van de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars moet overleggen.

7. De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 10 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Voorwaarde