- Arrest van 10 november 2011

10/11/2011 - C.10.0518.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Een gedinghervatting is mogelijk in zaken waarin het debat nog niet gesloten is verklaard; dit geldt ook wanneer het debat heropend is.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0518.N

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Energie, Wonen en Sociale Economie, met kantoor te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. DE VRIJE WOONST cvba, in vereffening, met zetel te 2800 Mechelen, Vrijewoonstplein 7,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de verweerder woonplaats kiest,

2. L D,

3. H B,

4. R V,

5. L C,

6. R V,

7. J D,

8. L J,

9. L G,

10. L S,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 6 mei 2010 van het hof van beroep te Antwerpen.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 7 oktober 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Uit artikel 815 Gerechtelijk Wetboek volgt dat een gedingshervatting mogelijk is in zaken waarin het debat nog niet gesloten is verklaard. Dit geldt ook wanneer het debat heropend is.

De appelrechter die anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 10 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Gedinghervatting

  • Heropend debat

  • Mogelijkheid