- Arrest van 18 november 2011

18/11/2011 - G.11.0242.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot rechtsbijstand dat in een andere taal dan die van de gevoerde rechtspleging is opgesteld.

Arrest - Integrale tekst

P.D. Nr. G.11.0242.N

In zake : C. A.

Rechtspleging

Het verzoek, ter griffie ontvangen op 31 oktober 2011, strekt tot rechtsbijstand daar de verzoeker, burgerlijke partij, cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 13 september 2011, waartegen de beklaagden die veroordeeld werden om aan de verzoeker schadevergoeding te betalen, eveneens cassatieberoep hebben ingesteld.

Advocaat-generaal André Henkes heeft advies uitgebracht.

Beoordeling

1. Het verzoek tot rechtsbijstand betreft een cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep te Gent.

Het verzoek betreft bijgevolg een rechtspleging die in het Nederlands is gevoerd.

2. Hieruit volgt dat het verzoekschrift tot rechtsbijstand in het Nederlands moet worden opgesteld.

Het verzoekschrift dat in het Frans is opgesteld is bijgevolg niet ontvankelijk.

Dictum

Het verzoek tot rechtsbijstand wordt verworpen.

Gedaan in ons kabinet op 18 november 2011.

De eerste voorzitter,

Ghislain Londers

Vrije woorden

  • Verzoekschrift tot rechtsbijstand

  • Taal

  • Ontvankelijkheid