- Arrest van 1 december 2011

01/12/2011 - C.10.0709.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De leidend ambtenaar die bevoegd is om in naam van het Vlaams Gewest een pachtovereenkomst op te zeggen teneinde de opgezegde percelen aan te wenden voor doeleinden van algemeen belang , kan deze bevoegdheid subdelegeren aan ambtenaren van zijn administratie tot het meest functionele niveau ; de mededeling van het subdelegatiebesluit aan het Rekenhof en aan de minister is geen voorwaarde voor de geldigheid van het besluit en strekt er enkel toe de controle op dit besluit mogelijk te maken.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0709.N

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van minister-president, voor wie optreedt de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, met kantoor te 1000 Brussel, Koolstraat 34, bus 5,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

A. K.,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 27 april 2009.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 14, 62°, van het ministerieel besluit van 1 juli 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud en waterbeleid aan ambtenaren van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zoals hier van toepassing (hierna: MB 1 juli 2003), bepaalt dat de leidend ambtenaar gemachtigd is om binnen de perken van de bestaande regelgeving de vestiging van zakelijke rechten of persoonlijke rechten op private domeingoederen en het beheren van deze overeenkomsten, met inbegrip van de mogelijkheid tot het beëindigen ervan.

Artikel 16 MB 1 juli 2003 bepaalt dat de leidend ambtenaar subdelegeert, na overleg met de secretaris-generaal, en onverminderd de in de hoofdstukken 2, 3 en 4 verleende delegaties en subdelegaties, de hiervoor in aanmerking komende gedelegeerde bevoegdheden aan ambtenaren van zijn administratie, tot op het meest functionele niveau. Elke subdelegatie wordt onverwijld meegedeeld aan het Rekenhof en aan de minister.

2. Hieruit blijkt dat de leidend ambtenaar bedoeld in artikel 14 MB 1 juli 2003 bevoegd is om in naam van de eiser een pachtovereenkomst met toepassing van artikel 7, 9°, Pachtwet op te zeggen teneinde de opgezegde percelen aan te wenden voor doeleinden van algemeen belang.

De leidend ambtenaar kan deze bevoegdheid subdelegeren aan ambtenaren van zijn administratie tot op het meest functionele niveau.

De mededeling van het subdelegatiebesluit aan het Rekenhof en aan de minister is geen voorwaarde voor de geldigheid van het besluit en strekt er enkel toe de controle op dit besluit mogelijk te maken.

3. De appelrechters konden dan ook niet wettig beslissen dat de pachtopzegging niet geldig was gegeven.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, rechtszitting houdend in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, raadsheer Eric Stassijns, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 1 december 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden

Bossche.

Vrije woorden

  • Opzegging

  • Leidend ambtenaar Vlaams Gewest

  • Bevoegdheid

  • Subdelegatie

  • Subdelegatiebesluit

  • Mededeling aan het Rekenhof en de minister