- Arrest van 8 december 2011

08/12/2011 - C.10.0521.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De wetgever kent aan het in artikel 119bis, §6, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet bedoelde proces-verbaal geen bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel toe; de vaststellingen opgenomen in zulk proces-verbaal gelden slechts als loutere inlichting voor de rechter, zodat hij de bewijswaarde ervan vrij kan beoordelen.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0521.N

J.N.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiser woonplaats kiest.

tegen

GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1970 Wezembeek-Oppem, Marcelisstraat 134,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de politierechtbank te Halle van 17 december 2009.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 8 november 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 119bis, § 6, eerste lid, Nieuwe Gemeentewet worden de inbreuken die bestraft kunnen worden met gemeentelijke administratieve sancties door een politieambtenaar of door een hulpagent van politie vastgesteld bij proces-verbaal.

De wetgever kent aan het proces-verbaal, bedoeld in die wetsbepaling, geen bewijswaarde toe tot bewijs van het tegendeel. De vaststellingen opgenomen in het proces-verbaal gelden slechts als loutere inlichting voor de rechter, zodat hij de bewijswaarde ervan vrij kan beoordelen.

2. Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de politierechtbank te Vilvoorde.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en op de openbare rechtszitting van 8 december 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy

Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Politiereglement

  • Inbreuk

  • Vaststelling

  • Proces-verbaal

  • Bewijswaarde