- Arrest van 18 januari 2012

18/01/2012 - P.11.1387.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het Hof slaat geen acht op een informele nota van een eiser die het Hof tot inlichting strekt, vermits die nota de inhoud ervan niet tot middel wil verheffen (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. ….

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.1387.F

1. S. B.,

2. Y. B.,

tegen

1. A. W.,

2. A. D.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, correctionele kamer, van 17 juni 2011, die uitspraak doet op verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 31 maart 2010.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 28 december 2011 een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 18 januari 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eisers voeren geen middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 18 januari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Informele nota die het Hof tot inlichting strekt