- Arrest van 2 februari 2012

02/02/2012 - C.11.0162.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Niet enkel de kosten van chirurgische daghospitalisatie zijn in het budget van financiële middelen opgenomen; de kosten voor andere daghospitalisaties werden door de Koning omschreven en zijn door het budget gedekt.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0162.N

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN (UZA) vzw, met zetel te 2610 Wilrijk, Universiteitsplein 1,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

A-M.,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de vrederechter te Antwerpen, zevende kanton van 25 mei 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Met de redenen die het bestreden vonnis vermeldt, beantwoordt de vrederechter het in het onderdeel bedoelde verweer van de eiseres.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

2. Krachtens artikel 94, eerste lid, Ziekenhuiswet dekt, onverminderd de toepassing van artikel 90, het budget van financiële middelen op forfaitaire wijze de kosten die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning. De Koning omschrijft krachtens artikel 94, tweede lid, de in het eerste lid bedoelde kosten.

Krachtens artikel 95 zijn de in deze bepaling opgesomde kosten niet begrepen in het budget van het ziekenhuis.

3. Krachtens artikel 8, e), van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, zoals te dezen van toepassing, dekken de onderscheidene delen en onderdelen van het budget van een ziekenhuis, binnen de in dit koninklijk besluit bepaalde voorwaarden en regelen, de kost van verschillende bestanddelen bedoeld in de artikelen 9 tot en met 23, voor zover die betrekking hebben op de daghospitalisatie wat betreft de elementen die daarin worden opgesomd.

Deze bepaling bepaalt in het algemeen dat de aangeduide kosten verbonden aan de daghospitalisatie onder het budget van financiële middelen vallen, zonder deze bepaling te beperken tot de chirurgische daghospitalisatie of hieraan als voorwaarde te verbinden dat deze kosten ook daadwerkelijk in de berekeningsbasis van het budget zijn opgenomen overeenkomstig de artikelen 24 en volgende en de bijlagen van dit koninklijk besluit.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat enkel de kosten van chirurgische daghospitalisatie in het budget van financiële middelen zijn opgenomen en dat de kosten van andere daghospitalisaties niet door de Koning werden omschreven en derhalve niet door dit budget gedekt zijn, faalt naar recht.

Tweede middel in zijn geheel

5. Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eiseres niet alleen ongegrond op grond van de bepalingen van de Nationale Overeenkomst verpleeginrichtingen - verzekeringsinstellingen van 23 juni 2003 maar ook op basis van de artikelen 94 en 95 Ziekenhuiswet.

6. Het middel dat betrekking heeft op een overtollige reden die de beslissing niet schraagt en die de tevergeefs aangevochten, zelfstandige reden met betrekking tot de artikelen 94 en 95 Ziekenhuiswet onaangetast laat, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 475,97 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, raadsheer Eric Stassijns, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Alain Smetryns en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 2 februari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Ziekenhuizen

  • Budget van financiële middelen

  • Kosten