- Arrest van 15 februari 2012

15/02/2012 - P.11.1944.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat het vonnis, op straffe van nietigheid, enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond, vereist niet dat de rechters waaruit het hof van assisen is samengesteld voor de zitting over de zaak zelf, tevens aanwezig waren op de zitting die, met toepassing van artikel 285, § 1, 2°, van het Wetboek van Strafvordering, gewijd is aan de samenstelling van de jury.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.1944.F

A. T.,

mr. Blaise Ghesquière, advocaat bij de balie te Namen, en mr. Aurélie Genin, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten, met de nummers 17 en 18 van het repertorium, van het hof van assisen van de provincie Namen van 22 september 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, op straffe van nietigheid, het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat die alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond.

Die bepaling vereist niet dat de rechters waaruit het hof van assisen is samengesteld voor de zitting over de zaak zelf, ook aanwezig waren op de zitting die gewijd is aan de samenstelling van de jury, met toepassing van artikel 285, § 1, 2°, Wetboek van Strafvordering.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 15 februari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Wijziging in de samenstelling van het rechtscollege

  • Andere samenstelling voor de zitting waarop de jury wordt samengesteld en de zitting over de grond van de zaak