- Arrest van 19 maart 2012

19/03/2012 - C.10.0645.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
In geschillen betreffende handelszaken kan de rechter het bewijs van het bestaan van een dading door vermoedens toelaten, zelfs als er geen begin van bewijs door geschrift voorhanden is in de zin van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0645.F

VIVO bvba,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

THG NAMUR nv, voorheen Fiduciaire de la Tour,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 30 april 2010 van het hof van be-roep te Luik.

De zaak is bij beschikking van 1 maart 2012 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 25 Wetboek van Koophandel kan het bestaan van handelsver-bintenissen bewezen worden door andere middelen dan die welke in burgerlijk recht zijn toegestaan, en met name door vermoedens, in alle gevallen waarin de rechter oordeelt dit te moeten toestaan, behoudens de uitzonderingen bepaald voor bijzondere gevallen.

Artikel 2044, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de dading een overeenkomst is die schriftelijk moet worden opgemaakt, is geen uitzondering in de zin van de voormelde bepaling.

In geschillen betreffende handelszaken kan de rechter dus het bewijs van het be-staan van die overeenkomst door vermoedens toelaten, zelfs als er geen begin van bewijs door geschrift voorhanden is in de zin van artikel 1347 Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Sylviane Velu, Alain Simon,

Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 19 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo, met bijstand van griffier

Chantal Vandenput.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Geert Jocqué en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Handelsverbintenis

  • Dading

  • Bewijsmiddel

  • Geen begin van bewijs door geschrift

  • Vermoeden

  • Toelating