- Arrest van 21 maart 2012

21/03/2012 - P.11.1945.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De beslissing waarbij het arrest ambtshalve de uitspraak over de burgerlijke belangen aanhoudt is zelfs bij ontstentenis van burgerlijke partijstelling geen beschikking van het bestreden arrest die betrekking heeft op de vervolgde eisende vennootschap, vermits het geen beslissing is over een tegen haar gerichte rechtsvordering; aangezien het cassatieberoep van de vervolgde eisende vennootschap alleen gericht is tegen alle beschikkingen van het bestreden arrest die op haar betrekking hebben, heeft de afstand geen bestaansreden en dient geen akte ervan te worden verleend.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.1945.F

I. LICORNE PETROLEUM NEDERLAND B.V., vennootschap naar Nederlands recht,

Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

II. J. N.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn respectievelijk gericht tegen twee arresten van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 29 maart en 18 oktober 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Zij legt eveneens een akte neer van gedeeltelijke afstand.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

B. Afstand

De eiseres verklaart dat zij afstand doet van haar cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij de appelrechters, met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, hun uitspraak over de eventuele burgerlijke belangen aanhouden.

Het cassatieberoep van de eiseres is gericht tegen alle beschikkingen van het arrest die op haar betrekking hebben.

De beslissing waarbij het arrest ambtshalve de uitspraak over de burgerlijke belangen aanhoudt, is, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke partijstelling, geen beschikking van het arrest die betrekking heeft op de eiseres, vermits het geen beslissing is over een tegen haar gerichte rechtsvordering.

Aangezien het cassatieberoep niet is ingesteld tegen de beslissing waarbij de uitspraak over de burgerlijke belangen wordt aangehouden, heeft de afstand geen bestaansreden en zal er geen akte van worden verleend.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Martine Regout en Gustave Steffens, en in openbare rechtszitting van 21 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique

Kosynsky.

Vrije woorden

  • Burgerlijke belangen

  • Ambtshalve aanhouding