- Arrest van 27 maart 2012

27/03/2012 - P.11.1370.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Geen wettelijke bepaling staat er aan in de weg dat de Algemene Inspectie van de Metrologie krachtens artikel 4, derde lid, juncto artikel 4, zesde lid, KB 1991 Ademanalysetoestellen zelf een modelgoedkeuring verleent op basis van proeven die zij zelf heeft uitgevoerd (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.1370.N

A. D. W. J. K. G. L. M. V. D. H

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Jan De Groote, advocaat bij de balie te Brugge.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brugge van 17 juni 2011.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, één middel aan.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 20 februari 2012 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 59, § 4, en 62, tweede lid Wegverkeerswet, de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht (hierna KB 1991 Ademanalysetoestellen) en de artikelen 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de ademtesttoestellen die het niveau van de alcoholopname in de alveolaire lucht aangeven (hierna KB 1991 Ademtesttoestellen): de veroordeling van de eiser steunt op een meting die werd uitgevoerd met een ademanalysetoestel waarvan de modelgoedkeuring niet regelmatig verliep; deze goedkeuring steunde niet op proeven die het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (hierna: BIVV) zelf uitvoerde, maar wel op proeven die de Dienst Metrologie in eigen labo verrichtte.

2. Artikel 4, eerste lid, KB 1991 Ademanalysetoestellen bepaalt dat de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring, eerste ijk, herijk, en technische controle uitgevoerd moeten worden door het BIVV onder het hoger toezicht van de Algemene Inspectie van de Metrologie.

3. Overeenkomstig het derde lid van hetzelfde artikel mag het BIVV evenwel de uitvoering van sommige voorafgaande proeven van modelgoedkeuring toevertrouwen aan andere instellingen en laboratoria, voor zover de meet- en proefapparatuur van deze instellingen en laboratoria vooraf goed bevonden werd door de Algemene Inspectie van de Metrologie.

4. Overeenkomstig artikel 4, zesde lid, KB 1991 Ademanalysetoestellen wordt de modelgoedkeuring verleend door de Algemene Inspectie voor Metrologie op basis van de meet-, proef- en onderzoeksverslagen van het BIVV en eventueel van de andere instellingen en laboratoria.

5. Uit deze in samenhang gelezen bepalingen volgt niet dat ten aanzien van het BIVV, bij het toevertrouwen van voorafgaande proeven aan sommige instellingen of laboratoria beperkingen worden opgelegd, onder voorbehoud van de goedkeuring van de apparatuur door de Algemene Inspectie van de Metrologie. Geen wettelijke bepaling staat er aan in de weg dat de Algemene Inspectie van de Metrologie krachtens artikel 4, derde lid, juncto artikel 4, zesde lid, KB 1991 Ademanalysetoestellen zelf een modelgoedkeuring verleent op basis van proeven die zij zelf heeft uitgevoerd.

Het middel dat ervan uitgaat dat de Algemene Inspectie van de Metrologie geen proeven in eigen laboratorium zou mogen uitvoeren, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 72,80 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 27 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Artikel 59, § 4

  • Toestellen gebruikt voor ademtest en ademanalyse

  • Bepalingen vastgesteld door de Koning

  • Vaststelling van de bijzondere gebruiksmodaliteiten

  • Modelgoedkeuring

  • Algemene Inspectie van de metrologie

  • Bevoegdheid