- Arrest van 28 maart 2012

28/03/2012 - P.11.2054.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Krachtens artikel 516, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de gerechtsdeurwaarder, op verzoek van een particulier, vaststellingen doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen over de gevolgen in feite of in rechte die daaruit kunnen voortvloeien; die vaststellingen, die enkel gelden als inlichting, worden aan de onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. ...

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.2054.F

J.-L. L.,

Mrs. François Remy, Dominique Remy, Olivier Barthélémy, Barbara Rouard en Marie-Eve Materne, advocaten bij de balie te Dinant,

tegen

E. B.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, ka-mer van inbeschuldigingstelling, van 7 november 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 16 maart 2012 een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 28 maart 2012 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De eiser voert aan dat het arrest, door te beslissen om de verweerder buiten ver-volging te stellen wegens bedrieglijk bewerken van het onvermogen, de wettelijke bewijswaarde van een brief van een gerechtsdeurwaarder schendt, waarin het on-vermogen van de verweerder wordt vastgesteld.

Krachtens artikel 516, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat volgens het middel zou zijn geschonden, kan de gerechtsdeurwaarder, op verzoek van een particulier, vaststellingen doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Die vaststellingen, die enkel gelden als inlichting, worden aan de onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 28 maart 2009 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Vrije woorden

  • Gerechtsdeurwaarder

  • Vaststelling

  • Vaststellingen op verzoek van een particulier

  • Bewijswaarde