- Arrest van 17 april 2012

17/04/2012 - P.12.0348.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Artikel 6 EVRM en het beginsel van de wapengelijkheid vereisen niet dat omtrent een door artikel 88bis Wetboek van Strafvordering bedoelde telefoniemaatregel die geen bijkomende informatie opleverde wegens het niet meer actief zijn van het geviseerde GSM-nummer, een omstandig proces-verbaal wordt opgesteld en aan het strafdossier wordt toegevoegd, zodat de vermelding dat de maatregel geen bijkomende informatie heeft opgeleverd volstaat.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0348.N

I-II

M A, alias H A,

beklaagde, gedetineerde,

eiser,

met als raadsman mr. Mieke Thijssen, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 11 januari 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep II

1. In strafzaken kan een partij, behoudens het in artikel 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bedoelde geval en het geval van regelmatige afstand, zich geen tweemaal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien.

Het op 25 januari 2012 ingestelde cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep I

2. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis waar dit de eiser ontslaat van rechtsvervolging voor de telastleggingen A en B wat de periode van 1 juli 2009 tot en met 9 november 2009 betreft.

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep I bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Middel

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, alsmede miskenning van de wapengelijkheid: het strafdossier bevat geen verslag van de mini-instructie op het telefoonnummer 0492/40.02.43 voor de periode 1 november 2009 tot en met 12 november 2009, waartoe de vervolgende partij wel toegang had; er is concluderende informatie voorhanden, maar geen omstandig proces-verbaal; aan de eiser werd een belangrijk bewijselement onttrokken, zodat zijn recht op een eerlijk proces werd miskend.

4. Artikel 6 EVRM en het beginsel van de wapengelijkheid vereisen niet dat omtrent een door artikel 88bis Wetboek van Strafvordering bedoelde telefoniemaatregel die geen bijkomende informatie opleverde wegens het niet meer actief zijn van het geviseerde GSM-nummer, een omstandig proces-verbaal wordt opgesteld en aan het strafdossier wordt toegevoegd. De vermelding dat de maatregel geen bijkomende informatie heeft opgeleverd volstaat.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar recht.

5. De aangevoerde schending van artikel 13 EVRM is geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 6 EVRM.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Onmiddellijke aanhouding

7. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van de cassatieberoepen gaat het arrest in kracht van gewijsde.

In zoverre de cassatieberoepen van de eiser betrekking hebben op de beslissing tot onmiddellijke aanhouding, hebben zij geen voorwerp meer.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 118,34 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 17 april 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Onderzoek in strafzaken

  • Onderzoeksrechter

  • Opsporen van telecommunicatie

  • Lokaliseren van telecommunicatie

  • Telefoniemaatregel die geen bijkomende informatie oplevert

  • Vermeldingen in het strafdossier