- Arrest van 27 april 2012

27/04/2012 - F.10.0134.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De tegen het arrest opgeworpen grief volgens welke het arrest uit de feiten die het uiteenzet niet heeft afgeleid dat een partij afstand heeft gedaan van haar hoger beroep houdt geen verband met de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de verzaking van een recht niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.10.0134.F

COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES nv,

Mr. André Bailleux en mr. Geert De Peyper, advocaten bij de balie te Brussel,

tegen

BELGISCHE STAAT, minister van Financiën,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 5 mei 2010 van het hof van beroep te Bergen.

Op 3 april 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes is in zijn conclusie gehoord.

II. CASSATIEMIDDELEN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht voert de eiseres twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

(...)

Derde onderdeel

Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van een recht niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn. Het betoogt dat het arrest uit de feiten die het uiteenzet had moeten afleiden dat de verweerder afstand heeft gedaan van zijn hoger beroep.

Een dergelijke grief houdt geen verband met de miskenning van het bovengenoemde algemeen rechtsbeginsel.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, de raadsheren Martine Regout, Alain Simon, Gustave

Steffens en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 27 april 2012 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden