- Arrest van 15 mei 2012

15/05/2012 - P.12.0831.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit de paragrafen 1 en 2 van artikel 31 Voorlopige Hechteniswet volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde mits naleving van voorwaarden bij diens verwijzing door de raadkamer, beslist dat hij aangehouden blijft (1). (1) Zie: Cass. 3 april 2007, AR P.07.0377.N, AC 2007, nr. 172.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0831.N

D. T. P.,

inverdenkinggestelde,

eiser.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 mei 2012.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Inzake voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep geregeld door artikel 31 Voorlopige Hechteniswet.

Uit de paragrafen 1 en 2 van dat artikel volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde mits naleving van voorwaarden bij diens verwijzing door de raadkamer, beslist dat hij aangehouden blijft.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 57,12 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 15 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Vrije woorden

  • Raadkamer

  • Verwijzing naar de correctionele rechtbank

  • Invrijheidstelling onder voorwaarden

  • Hoger beroep van het openbaar ministerie

  • Hervorming van de beroepen beschikking

  • Arrest dat beslist dat de inverdenkinggestelde aangehouden blijft

  • Cassatieberoep

  • Ontvankelijkheid