- Arrest van 22 mei 2012

22/05/2012 - P.11.1859.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Artikel 38, ˜5, Wegverkeerswet houdt geen uitzondering in voor degene die langer dan twee jaar houder is van een rijbewijs behaald in het buitenland en dat omgezet is in een Belgisch rijbewijs.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.1859.N

A D,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Edward Pieters, advocaat bij de balie te Dendermonde.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 12 oktober 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 17, § 2, koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs: dit artikel bepaalt dat het rijbewijs dat wordt omgezet, na afgifte ervan, wordt bewaard door de overheid; het bestreden vonnis oordeelt dat het Russisch rijbewijs niet wordt overgelegd, zodat de appelrechters niet kunnen uitmaken of dit een geldig rijbewijs is en voor welke categorieën het werd uitgereikt.

2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het bestreden vonnis de aangehaalde bepaling schendt.

Het is onnauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede en derde middel

3. De middelen voeren schending aan van artikel 38, § 5, Wegverkeerswet: het bestreden vonnis oordeelt dat de datum waarop bestuurders met een buitenlands rijbewijs hun rijbewijs hebben omgezet in een Belgische rijbewijs, als de aanvangsdatum voor de berekening van de in artikel 38, § 5, Wegverkeerswet bepaalde periode van twee jaar moet worden beschouwd; het oordeelt evenwel ook dat bestuurders die hun rijbewijs langer dan twee jaar behaalden in het buitenland en hun rijbewijs hebben omgezet naar een Belgisch rijbewijs, niet onder de uitzonderingsbepalingen van de wet vallen; deze beoordeling is in strijd met de omstandigheid dat de wet de onvoorwaardelijke omzetting van bepaalde rijbewijzen aanvaardt, omdat deze rijbewijzen gelijkwaardig zijn aan de Belgische (tweede middel); het bestreden vonnis oordeelt onterecht dat een bijkomende voorwaarde zou worden toegevoegd aan de aangehaalde bepaling, indien deze bepaling niet zou worden toegepast op houders van een buitenlands rijbewijs en dus zou resulteren in een ongelijke behandeling van Belgen en niet-Belgen (derde middel).

4. Artikel 38, § 5, Wegverkeerswet bepaalt: "De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens overtredingen begaan met een motorvoertuig die tot het verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B."

Deze bepaling houdt geen uitzondering in voor degene die langer dan twee jaar houder is van een rijbewijs behaald in het buitenland en dat omgezet is in een Belgisch rijbewijs.

De middelen die geheel uitgaan van het tegendeel, falen naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 63,39 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 22 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Artikel 38, § 5

  • Verval van het recht tot sturen

  • Schuldige minder dan twee jaar houder van rijbewijs B

  • Rijbewijs behaald in het buitenland

  • Buitenlands rijbewijs omgezet in Belgisch rijbewijs