- Arrest van 15 juni 2012

15/06/2012 - F.11.0095.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De kosten van spijzen en drank die gemaakt worden voor reclamedoeleinden, welke in hoofdzaak ertoe strekken mogelijke kopers in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van een product of een dienst teneinde de verkoop ervan te stimuleren, zijn aftrekbaar (1). (1) Zie andersl. Concl. O.M. in Pas. 2012, nr. …

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.11.0095.F

BELGISCHE STAAT, minister van Financiën,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

ÉTABLISSEMENTS GENET nv,

Mr. Marc Levaux, advocaat bij de balie te Luik.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 17 november 2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 mei 2012 een conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eenslui-dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Krachtens artikel 45, § 1, 1°, van het Btw-wetboek, mag elke belastingplichtige, op de belasting die hij verschuldigd is, de belasting in aftrek brengen die geheven is op de hem geleverde goederen en verleende diensten en op de door hem inge-voerde goederen, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het ver-richten van belaste handelingen.

Overeenkomstig artikel 45, § 3, 3°, Btw-wetboek, komt de belasting ter zake van kosten van spijzen en dranken in de zin van artikel 18, § 1, tweede lid, 11°, niet in aanmerking voor aftrek. Laatstgenoemde bepaling heeft betrekking op het ver-schaffen van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstan-digheden voor het verbruik ter plaatse.

De activiteit die in hoofdzaak en rechtstreeks ertoe strekt mogelijke kopers in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van een product of een dienst teneinde de verkoop ervan te stimuleren, is evenwel reclame waarvan de kosten aftrekbaar zijn. De kosten van spijzen en drank die gemaakt worden voor dergelijke recla-medoeleinden zijn dus aftrekbaar.

Het arrest oordeelt dat "de lijst van de facturen waarvan de btw-aftrek werd ver-worpen [...]erop wijst dat die kosten [voor het leveren van spijzen en drank] wer-den gemaakt om verschillende voertuigen aan de clientèle voor te stellen [...] en om reclame te maken [...]; dat die litigieuze kosten dus niet alleen maar tot doel hadden het comfort van de aanwezige cliëntèle te verhogen maar, net als de andere kosten die voor die evenementen zijn gemaakt, hoofdzakelijk ertoe strekten de potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van de voertuigen die door [de verweerster] werden verkocht teneinde de verkoop ervan te stimuleren, en dus reclamekosten waren".

Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat de btw op die kosten aftrekbaar is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 15 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advo-caat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Belastingaftrek

  • Omvang van de aftrek

  • Reclame

  • Kosten van spijzen en drank