- Arrest van 18 juni 2012

18/06/2012 - C.11.0399.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De rechter kan op grond van feitelijke overwegingen wettig beslissen dat het feit dat de verzekeraar in beginsel heeft ingestemd met het rechtsmiddel van de benadeelde die tegen hem over een eigen recht beschikt, niet voldoende is om op grond daarvan te kunnen beslissen dat hij kennisgegeven had van zijn beslissing om te vergoeden en dat, bijgevolg, de verzekeraar de stuiting van de verjaring van die rechtsvordering niet heeft doen eindigen.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0399.F

NATIONALE SUISSE ASSURANCES nv,

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

AG INSURANCE nv,

Mr. Isabelle Heenen, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 18 oktober 2010 van het hof van beroep te Luik.

De zaak is bij beschikking van 1 juni 2012 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eens-luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verjaring van de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft, gestuit wordt zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te verkrijgen voor de door hem geleden schade en dat de stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn weigering.

Het arrest, dat vermeldt dat "de partijen het erover eens zijn dat [de eiseres], in haar brief van 4 april 2001, ‘op ondubbelzinnige wijze' heeft ingestemd met het principe van de dekking en de terugbetaling", beslist vervolgens dat "zij in die brief evenwel wees op twee problemen: onderverzekering van het huurdersrisico en het gebrek aan overeenstemming tussen het risico en de aangifte ervan bij het sluiten van de overeenkomst, zodat zij [de brief] als volgt beëindigde: ‘gelet op deze situatie, dienen wij dan ook een evenredigheidsregel toe te passen naar het bedrag van de premie in verhouding tot het risico; wij kunnen het bedrag dat wij u mogen terugbetalen pas nauwkeurig bepalen nadat al die berekeningen zijn verricht; wij komen zo snel mogelijk terug op deze zaak" en dat de eiseres "dus niet duidelijk kon zeggen wanneer zij zou betalen en welk bedrag uitbetaald zou worden, en [dat] zij geen eind maakte aan de betrekkingen tussen de partijen, aangezien zij erop wees dat zij ‘zo snel mogelijk op deze zaak' zou terugkomen'".

Het arrest heeft om die feitelijke redenen naar recht kunnen beslissen dat "in die omstandigheden [...], het feit dat [de eiseres] in beginsel heeft ingestemd met het principe van het verhaal, niet voldoende was om op grond daarvan te kunnen be-sluiten dat zij kennisgegeven had van ‘haar beslissing om te vergoeden'" en dat, bijgevolg, de brief van 4 april 2001 geen einde heeft gemaakt aan de stuiting van de verjaring.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Alain Si-mon en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 18 juni 2012 uitgesp-roken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Eigen rechtsvordering van de getroffene tegen de verzekeraar

  • Verjaringstermijn

  • Stuiting

  • Verzekeraar

  • Beslissing om te vergoeden of weigering

  • Beoordeling

  • Gevolgen