- Arrest van 28 juni 2012

28/06/2012 - C.11.0140.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0140.N

1. J.V.O.,

2. F.V.O.,

3. L.V. O.,

4. J.O.,

eisers,

als erfgenaam van wijlen R.V.O.,

5. J.O.,

6. M.V.O.,

7. J.J.,

8. R.J.,

9. I.V.O.,

10. A.D.,

11. A.D.,

eisers,

12. F.O.,

13. R.O.,

eisers,

als erfgenaam van wijlen L.V.O.,

vertegenwoordigd door mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

GEMEENTE BRASSCHAAT, vertegenwoordigd door het college van burge-meester en schepenen, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 182,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 juni 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 22 maart 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 23, eerste lid, van de wet 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte zal, indien de voor werken van algemeen nut verworven gronden die bestemming niet krijgen, een bericht bekend gemaakt volgens artikel 3 van de wet 27 mei 1870 vermelden welke gronden het bestuur wenst terug te verkopen. Binnen drie maanden na die bekendmaking zijn de vorige eigenaars, die de eigendom van bedoelde gronden zouden willen terugkopen, gehouden dit te verklaren op straffe van verval.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling kunnen de vorige eigenaars of hun rechthebbenden de teruggave van die gronden vragen, ingeval het bestuur dat be-richt niet ter kennis brengt, en die teruggave zal in rechte worden bevolen op de verklaring van het bestuur dat ze niet meer bestemd zijn om te dienen voor de werken waarvoor ze werden aangekocht.

2. De partijen hebben niet betwist dat de vordering tot wederoverdracht van het onteigende goed een zakelijke rechtsvordering is waarvoor de dertigjarige ver-jaringstermijn geldt.

De verjaringstermijn van de vordering tot wederoverdracht begint slechts te lopen vanaf het ogenblik dat de onteigenaar heeft erkend hetzij door middel van een uit-drukkelijke beslissing hetzij door handelingen die redelijkerwijze een dergelijke erkenning inhouden, dat het onteigende goed niet zal worden aangewend voor de realisatie van het onteigeningsdoel.

De omstandigheid dat de onteigenaar reeds gedurende dertig jaar in het bezit is van het onteigende goed, leidt niet tot de verjaring van het recht van wederover-dracht.

3. De appelrechters die oordelen dat de vordering van wederoverdracht van de eisers verjaard is omdat zij ingesteld is bij dagvaarding van 29 november 2007, hetzij meer dan dertig jaar nadat de verweerder ingevolge het provisionele vonnis van de vrederechter eigenaar geworden is van de kwestieuze percelen, beant-woordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Koen Mestdagh, en in openbare rechtszitting van 28 juni 2012 uitgesproken door afdelings-voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Van-dewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Vordering tot wederoverdracht

  • Verjaring

  • Termijn

  • Aanvang