- Arrest van 28 juni 2012

28/06/2012 - C.11.0723.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De begunstigde van een bankgarantie op eerste verzoek heeft het recht tot afroep van de garantie zodra de voorwaarden hiertoe zijn vervuld; de opdrachtgever van de garantie is gerechtigd de krachtens de garantie betaalde bedragen van de begunstigde terug te vorderen wanneer de afroep niet terecht is gebeurd; de bewijslast hiervoor berust bij de opdrachtgever (1). (1) Het OM concludeerde tot verwerping nu het van oordeel was dat ongeacht op wie de rechtbank te dezen de bewijslast laat rusten van de omvang van de huurschade, de rechtbank ook overweegt dat het verslag waarop eiseres zich beriep tot bewijs van de omvang van de huurschade alleen waarschijnlijk maakt dat er enige huurschade is ontstaan, maar geen uitsluitsel biedt over de precieze omvang ervan en de mate waarin zij door verweerster dient te worden gedragen. Het OM was dan ook van mening dat de kritiek van eiseres niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang nu deze het oordeel van de rechtbank over de bewijswaarde van de minnelijke expertise onaangetast laat.


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0723.N

MULTIMODAL LOGISTICS PLATFORM nv, met zetel te 1040 Etterbeek, Louis Schmidtlaan 2, bus 3,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

SCHENKER nv, met zetel te 2030 Antwerpen, Atlantic House, Noorderlaan 147,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van koophandel te Mechelen van 23 december 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. De begunstigde van een garantie op eerste verzoek heeft het recht tot afroep van de garantie zodra de voorwaarden hiertoe zijn vervuld. De opdrachtgever van de garantie is gerechtigd de krachtens de garantie betaalde bedragen van de be-gunstigde terug te vorderen wanneer de afroep niet terecht is gebeurd. De bewijs-last hiervoor berust bij de opdrachtgever.

2. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat:

- de verweerster als huurder van een bedrijfsgebouw aan de eiseres (verhuurder) een bankgarantie op eerste verzoek heeft verstrekt tot waarborg van de eventu-ele huurschade bij het beëindigen van de overeenkomst;

- de overeenkomst een einde nam op 31 december 2007;

- de verhuurder op 20 mei 2008 overging tot afroep van de bankgarantie;

- de bank aan de verhuurder het overeengekomen bedrag betaalde;

- de huurder het bestaan van huurschade betwist en van de verhuurder de terug-betaling vordert van het door de bank betaalde bedrag;

- tussen de partijen betwisting bestaat over het bestaan en de omvang van de schade.

3. De appelrechters die oordelen dat op de verhuurder als begunstigde van de garantie, de bewijslast rust "van de omvang van het bestaan van de schade, en de omvang ervan", verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Turnhout, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Koen Mestdagh, en in openbare rechtszitting van 28 juni 2012 uitgesproken door afdelings-voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Van-dewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Bankgarantie op eerste verzoek

  • Begunstigde

  • Recht tot afroep

  • Opdrachtgever

  • Onterechte afroep

  • Recht op terugvordering

  • Bewijslast