- Arrest van 29 juni 2012

29/06/2012 - C.10.0746.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit artikel 681bis/63, derde lid, titel III, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, regel van politie, volgt dat bij de stopzetting van de activiteit van een benzinestation, de verplichting om een indicatief onderzoek van de ondergrond te doen uitvoeren en om de tanks en de leidingen weg te halen of ze te reinigen en te vullen met zand, onoplosbaar schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, berust op de exploitant die, behoudens andersluidend wettelijk of contractueel beding, de kosten ervan draagt (1). (1) Artikel 681bis/63, derde lid, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 feb. 1946 en 27 sept. 1947, daarin ingevoegd bij artikel 1 van het Besluit van de Waalse Regering van 4 maart 1999 vóór de wijziging ervan bij het Besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0746.F

LIEGE AUTO nv,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

KUWAIT PETROLEUM (BELGIUM) nv,

Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van koophandel te Luik van 7 mei 2010.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In haar verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel

Tweede onderdeel

(...)

Luidens artikel 681bis/63, derde lid, titel III, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, daar ingevoegd bij artikel 1 van het besluit van de Waalse regering van 4 maart 1999, stelt de exploitant, bij definitieve buitengebruikstelling van een tank of sluiting van een benzinestation de technisch ambtenaar daarvan in kennis bij aangetekende brief met ontvangbewijs en laat hij de tank(s) en leidingen ledigen en weghalen; als de tanks niet kunnen worden weggehaald, worden ze gereinigd en gevuld met zand, onoplosbare schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, mits toestemming van de technisch ambtenaar; bovendien laat de exploitant een indicatief onderzoek van de kwaliteit van de grond en de onder-grond uitvoeren en deelt hij de technisch ambtenaar de resultaten daarvan mee binnen drie maanden na de buitengebruikstelling van de tanks of na de stopzetting van de activiteit.

Uit die regel van politie volgt dat bij de stopzetting van de activiteit van een ben-zinestation, de verplichting om een indicatief onderzoek van de ondergrond te doen uitvoeren en om de tanks en de leidingen weg te halen of ze te reinigen en te vullen met zand, onoplosbaar schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, berust op de exploitant die, behoudens andersluidend wettelijk of contractueel beding, de kosten ervan draagt.

Het bestreden vonnis overweegt, op de gronden van het beroepen vonnis die het overneemt, alsook op zijn eigen gronden, zonder vast te stellen dat een wettelijke bepaling de uitvoering van de voornoemde verplichtingen ten laste legt van een andere persoon dan de exploitant, dat "het Waals Gewest niet zegt wie, de eige-naar dan wel de exploiterende huurder, de kosten moet dragen van de sanering", dat, "de eiseres, volgens de bewoordingen van artikel 9 [van de handelshuurover-eenkomst die is] ingegaan op 1 januari 1988, op 31 december 2002, bij de beëin-diging van de huurovereenkomst eigenaar is geworden van de tanks", "door ge-wone natrekking van de onroerende goederen door hun bestemming die op het einde van de huurovereenkomst op het perceel zullen bestaan" en dat "[de ver-weerster] er niet contractueel toe verplicht was de kosten te dragen van een ‘rei-niging' van de aan [de eiseres] behorende tanks, leidingen".

Het bestreden vonnis dat, op grond van die vermeldingen, de vordering van de ei-seres verwerpt, schendt voormeld artikel 681bis/63.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Verviers.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fet-tweis, de raadsheren Martine Regout en Alain Simon, en in openbare terechtzitting van 29 juni 2012 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Stassijns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Stopzetting van de activiteit van een benzinestation

  • Verplichtingen ten laste van de exploitant

  • Persoon die de kosten van de uitvoering van de verplichtingen moet dragen