- Arrest van 17 juli 2012

17/07/2012 - P.12.1144.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De onregelmatigheid van de rechtspleging voor de jeugdrechtbank maakt de verlenging van een maatregel van bewaring niet onwettig, wanneer de wettelijke vormvoorschriften werden nageleefd voor het hof van beroep dat over die verlenging uitspraak heeft gedaan.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1144.F

G. K. O.,

Mr. Gabie-Ange Mindana, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, jeugdkamer, van 11 juni 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 52quater, derde lid, Jeugdbeschermingswet, kunnen de door de jeugdrechtbank met toepassing van het eerste lid bevolen maatregelen van bewaring, slechts eenmaal worden verlengd nadat de betrokkene en zijn raadsman werden gehoord.

De onregelmatigheid van de rechtspleging voor de jeugdrechtbank maakt de verlenging van de maatregel niet onwettig wanneer de wettelijke vormvoorschriften werden nageleefd voor het hof van beroep dat over die verlenging uitspraak heeft gedaan.

Het middel verwijt het bestreden arrest dat het de beroepen beschikking bevestigt waarbij de plaatsing van de eiser in een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugdbescherming wordt verlengd, ofschoon uit geen enkel stuk van het dossier blijkt dat de raadsman van de eiser en diens ouders op regelmatige wijze voor de jeugdrechtbank waren opgeroepen en "de eerste rechter verklaart dat hij gepoogd heeft zijn raadsman telefonisch te bereiken en deze niet beschikbaar was".

Aangezien de eiser in hoger beroep werd bijgestaan door zijn raadsman, verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing om de verlenging van de maatregel te bevestigen naar recht, ongeacht de onregelmatigheden waardoor de rechtspleging voor de eerste rechter eventueel zou zijn aangetast.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 52quater, derde lid, Jeugdbeschermingswet, kunnen de door de jeugdrechtbank met toepassing van het eerste lid bevolen maatregelen van bewaring slechts eenmaal en na kennisgeving van het door de instelling opgestelde medisch-psychisch verslag worden verlengd.

Overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, wordt, wanneer in de loop van de twee maanden en vijf dagen, dit is de maximale duur van de plaatsing in het federaal gesloten centrum, besloten wordt tot het nemen van de voorlopige maatregel bepaald in artikel 52quater Jeugdbeschermingswet, de verlopen termijn in mindering gebracht van de eerste termijn bedoeld in het eerste lid van artikel 52quater.

Wanneer door die aftrek het verblijf in een jeugdbeschermingsinstelling te kort is om een medisch-psychisch verslag op te stellen, kan de jeugdrechtbank, om te oordelen of er grond is om de plaatsingsmaatregel te verlengen, zich baseren op de evaluatieverslagen van het gesloten federaal centrum en van de instelling.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, de raadsheren Sylviane Velu, Mireille Delange en Filip Van Volsem, en in openbare rechtszitting van 17 juli 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Geert Jocqué en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Vrije woorden

  • Jeugdrechtbank

  • Maatregel van bewaring

  • Verlenging

  • Rechtspleging

  • Onregelmatigheid

  • Gevolg

  • Hoger beroep

  • Hof van beroep

  • Beslissing

  • Wettigheid