- Arrest van 24 juli 2012

24/07/2012 - P.12.1185.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De termijn van uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, tegen dewelke de directeur advies dient uit te brengen over de uitvoeringsmodaliteiten van de ten aanzien van de veroordeelde uitgesproken bijkomende straf van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1185.N

PROCUREUR DES KONINGS TE GENT,

eiser,

tegen

K. A.,

veroordeelde tot vrijheidsstraf,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 27 juni 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Volgens artikel 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering neemt de terbeschik-kingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die overeenkomstig de artikelen 34bis tot en met 34quater Strafwetboek ten aanzien van de veroordeelde is uitge-sproken, een aanvang bij het verstrijken van de effectieve hoofdstraf en beslist de strafuitvoeringsrechtbank voorafgaand aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, overeenkomstig de procedure bepaald in afdeling 2, hetzij tot vrij-heidsbeneming, hetzij tot invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschikking-gestelde veroordeelde.

2. Artikel 95/3, § 1, van dezelfde wet bepaalt dat, indien de veroordeelde gedetineerd is, de directeur uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de effectieve hoofdstraf een advies uitbrengt. Deze termijn is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

3. De strafuitvoeringsrechtbank die oordeelt dat geen acht kan worden gesla-gen op het advies van de directeur en dat het advies betreffende de invrijheidstel-ling "niet ontvankelijk is", omdat dit werd uitgebracht minder dan vier maanden voor het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, verantwoordt haar beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders samengesteld.

Bepaalt de kosten op 72,46 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, vakantiekamer, sa-mengesteld uit afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, als voorzitter, afdelings-voorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Sylviane Velu, Benoît Dejemeppe en Filip Van Volsem, en op de openbare rechtszitting van 24 juli 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

 • Bijkomende straf

 • Terbeschikkingstelling

 • Strafuitvoeringsrechtbank

 • Beslissing

 • Vrijheidsbeneming

 • Invrijheidstelling onder toezicht

 • Procedure

 • Directeur

 • Advies

 • Termijn

 • Aard