- Arrest van 26 september 2012

26/09/2012 - P.12.0641.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het briefgeheim dat door de artikelen 29 van de Grondwet en 460 van het Strafwetboek wordt beschermd, dekt de aan een postoperator toevertrouwde brieven die de geadresseerde nog niet hebben bereikt.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0641.F

C. C.,

Mr. Inès Wouters, advocaat bij de balie te Brussel,

tegen

J.-F. J.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 6 maart 2012.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-dering die tegen de eiseres is ingesteld

(...)

Derde middel

De eiseres verwijt het arrest dat het de aanwending door de klager goedkeurt van een dagboek waarvan hij haar de redactie toeschrijft en dat hij naderhand gebruikt heeft om daarop een schriftkundig onderzoek te doen uitvoeren. Volgens het mid-del miskent dergelijk procédé als dusdanig het recht op bescherming van het privé-leven en van het briefgeheim, zelfs als de partij die van het stuk gebruik maakt dit op regelmatige wijze heeft verkregen.

Het geheim dat door de artikelen 29 Grondwet en 460 Strafwetboek wordt be-schermd, dekt de aan een postoperator toevertrouwde brieven die de geadresseer-de nog niet hebben bereikt.

In zoverre het middel dat geheim aanvoert ten aanzien van een stuk dat niet aan die omschrijving beantwoordt, faalt het naar recht.

Voor het overige maakt het feit dat een derde het recht op privéleven van de ple-ger van het misdrijf aantast, het proces niet noodzakelijk onbillijk. Zulks zou wél het geval zijn indien de beklaagde de mogelijkheid wordt ontzegd de au-thenticiteit van het aangewende stuk te betwisten, zich tegen de overlegging ervan te verzetten of aan te voeren dat de omstandigheden waarin het was verkregen twijfel zaaien over de betrouwbaarheid of de juistheid van het stuk. De eiseres heeft niets van dat alles aangevoerd en dit blijkt evenmin uit het bestreden arrest.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel

Het arrest wordt nogmaals verweten dat het de verweerder toestaat gebruik te ma-ken van een dagboek waarop een schriftkundig onderzoek werd uitgevoerd. Vol-gens het middel grondt de veroordeling zich aldus op bewijsmateriaal dat met dwang of onder druk is verkregen, aangezien de eiseres aldus verplicht werd om, zonder haar toestemming, bij te dragen tot haar eigen beschuldiging.

Er bestaat evenwel geen wettelijk vermoeden volgens hetwelk een persoonlijk ge-schrift dat zich in handen van een derde bevindt, daar alleen maar kan zijn te-rechtgekomen tegen de wil van de auteur.

De miskenning van het recht van de beklaagde om niet mee te werken aan de be-wijsvoering, steunt op de bewering dat de verweerder het stuk op onrechtmatige of oneerlijke wijze heeft verkregen, wat het arrest niet vaststelt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 26 september 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Briefgeheim