- Arrest van 26 september 2012

26/09/2012 - P.12.1533.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De onderzoeksgerechten die kennis nemen van het beroep van de vreemdeling tegen wie een vrijheidsberovende maatregel is uitgevaardigd, zijn niet bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van een verbod van toegang waarmee de beslissing tot verwijdering gepaard gaat (1). (1) Artikel 74/11 Vreemdelingenwet, wordt niet vermeld in de opsomming in artikel 71 van de voormelde wet, waarin het voorwerp en de omvang van het beroep worden omschreven, en het verbod van toegang wordt niet vermeld in de tekst van de overige artikelen uit die opsomming.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1533.F

B. Y. K.,

Mr. Vincent Lurquin, advocaad bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 augustus 2012.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Tegen de eiseres werd op 28 juli 2012, met toepassing van de artikelen 3, eerste lid, 9°, 7, tweede en derde lid, en 74/11, Vreemdelingenwet, een bevel uitgevaar-digd om het grondgebied te verlaten met drie jaar inreisverbod en een bevel tot vasthouding met het oog op verwijdering.

De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waar op 31 juli 2012 een verzoek tot invrijheidstelling werd ingediend, heeft bij beschikking van 6 au-gustus 2012 beslist de eiseres vrij te laten.

Op het hoger beroep van de procureur des Konings wijzigt het bestreden arrest die beslissing.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens de artikelen 71 en 72 Vreemdelingenwet, kan de vreemdeling tegen wie met toepassing van de artikelen 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, tweede lid, 51/5, § 1, tweede lid, en § 3, vierde lid, 52/4, vierde lid, 54, 74/6 en 57/32, § 2, tweede lid, van de wet, een maatregel van vrijheidsberoving werd genomen, tegen die maat-regel beroep instellen bij de rechterlijke macht.

Artikel 74/11, dat betrekking heeft op het inreisverbod dat, in de gevallen die het bepaalt, niet langer dan drie jaar mag bedragen, komt niet voor in de opsomming van de wetsbepalingen die aangevoerd kunnen worden tot staving van vrijheidsberovende maatregelen waartegen beroep bij de rechterlijke macht kan worden ingesteld.

Aangezien de artikelen 71 en 72 van de wet de onderzoeksgerechten niet bevoegd maken om toezicht te houden op de wettigheid van een inreisverbod waarmee de beslissing tot verwijdering gepaard gaat, kunnen zij die bepalingen niet schenden wanneer zij dat toezicht beperken tot de maatregel van vrijheidsberoving en de maatregel tot verwijdering die daarvan de noodzakelijke en voldoende steun is.

Het middel dat aanvoert dat de kamer van inbeschuldigingstelling de wettigheid diende te onderzoeken van het verbod dat bovenop het bevel om het grondgebied te verlaten is uitgevaardigd, faalt naar recht.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 26 september 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Wet van 15 december 1980

  • Maatregel tot verwijdering

  • Verbod van toegang

  • Maatregel van vrijheidsberoving

  • Beroep bij de rechterlijke macht

  • Onderzoeksgerechten

  • Toezicht