- Arrest van 4 oktober 2012

04/10/2012 - C.11.0572.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik is verschuldigd door de intracommunautaire aankoper die noch exclusief noch groothandelaar is, zelfs als zijn hoofdactiviteit niet erin bestaat de litigieuze apparaten of dragers ter beschikking te stellen van particulieren.


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0572.F

AUVIBEL, burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

S. T.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 21 december 2010.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eens-luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel

Eerste onderdeel

Volgens artikel 55, tweede lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het au-teursrecht en de naburige rechten, wordt de vergoeding voor het kopiëren voor ei-gen gebruik betaald door de fabrikant, de intracommunautaire invoerder of aanko-per van dragers die gebruikt kunnen worden voor het reproduceren van geluids-werken en audiovisuele werken dan wel van apparaten waarmee de reproductie mogelijk wordt op de datum waarop die dragers en die apparaten op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht.

Luidens het derde lid van dat artikel bepaalt de Koning de nadere regels met be-trekking tot de inning, de verdeling van en de controle op de vergoeding, alsmede het tijdstip waarop die vergoeding is verschuldigd.

Artikel 1, 11°, 12° en 13°, van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffen-de het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovi-suele werken onderscheidt drie categorieën van invoerders en communautaire aankopers: de exclusieve invoerders en intracommunautaire aankopers, die op het nationale grondgebied een exclusief recht hebben voor de verspreiding van dra-gers en apparaten, de als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommu-nautaire aankopers, van wie de hoofdactiviteit erin bestaat dragers en apparaten ter beschikking te stellen van andere verdelers, en de andere invoerders en intra-communautaire aankopers, die noch exclusief, noch groothandelaar zijn.

Volgens artikel 3, § 1 en 3, van dat koninklijk besluit, is de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik verschuldigd op het ogenblik dat het apparaat of de drager op het nationale grondgebied in de handel wordt gebracht, wat, voor de andere intracommunautaire invoerders en aankopers, overeenstemt met de invoer en de intracommunautaire aankoop van één of meer dragers of apparaten.

Uit het onderling verband tussen die teksten volgt dat de vergoeding voor het ko-piëren voor eigen gebruik verschuldigd is door de intracommunautaire aankoper die noch exclusief noch een als groothandelaar aangemerkte aankoper is, zelfs als zijn hoofdactiviteit niet erin bestaat de litigieuze apparaten of dragers ter beschik-king te stellen van particulieren.

Met de vermelding dat artikel 1, 13°, van het koninklijk besluit van 28 maart 1996, erop wijst dat de andere invoerders en intracommunautaire aankopers "een restcategorie vormen die in werkelijkheid bestaat uit de invoerders en de intra-communautaire aankopers welke niet exclusief zijn en van wie de hoofdactiviteit erin bestaat apparaten of dragers ter beschikking te stellen van particulieren", heeft het verslag aan de Koning niet tot doel elke intracommunautaire aankoper die deze activiteit niet als een hoofdactiviteit uitoefent, van de toepassing van dat koninklijk besluit uit te sluiten.

Het arrest stelt vast dat de verweerder lege dvd's op de internetsite "ebay" te koop heeft aangeboden, dat niet wordt aangevoerd dat hij fabrikant of invoerder is, en dat hij geen exclusieve intracommunautaire aankoper of groothandelaar is.

Het arrest beslist dat de verweerder "de bijdrage op de vergoeding voor het kopi-eren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de pro-ducenten van fonogrammen en van audiovisuele werken dus alleen maar ver-schuldigd kan zijn indien hij een intracommunautair aankoper van derde categorie (‘andere', restcategorie) is", dat "het verslag aan de Koning de derde categorie als volgt omschrijft: zij (van wie de hoofdactiviteit erin bestaat apparaten of dragers ter beschikking te stellen van particulieren)", dat "een van de voorwaarden die vervuld moeten worden om die vergoeding verschuldigd te zijn, dus erin bestaat dat dit zijn hoofdactiviteit moet zijn" en dat de eiseres "niet aantoont ... dat de hoofdactiviteit van de verweerder bestond in de verkoop van de dragers".

Het arrest verantwoordt aldus niet naar recht zijn beslissing dat de verweerder de door de eiseres gevorderde vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik niet verschuldigd is.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis en de raadsheren Martine Regout en Alain Simon, en in openbare te-rechtzitting van 4 oktober 2012 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

  • Invoerders en intracommunautaire aankopers die noch exclusief noch groothandelaar zijn

  • Opeisbaarheid