- Arrest van 17 oktober 2012

17/10/2012 - P.12.0732.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De wettelijke verzwarende omstandigheid waarvan de vervolgde persoon vooraf op de hoogte moet worden gesteld om zich daartegen te kunnen verweren, is die welke de op de overtreding toepasselijke straf kan verzwaren; dat geldt niet voor de staat waarin hij voor de rechter verschijnt en die naar recht alleen kan of mag leiden tot een veiligheidsmaatregel, volgend op de straf, zoals bijvoorbeeld het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch rijexamen (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. …

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0732.F

J. R.,

Mr. Jean-Paul Reynders, advocaat bij de balie te Luik, en mr. Marguerite de Callataÿ, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Verviers van 29 maart 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 6.3.a EVRM, verwijt het vonnis dat het, met toepassing van artikel 38, § 5, Wegverkeerswet, het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor het theoretisch examen. Volgens de eiser, die met name vervolgd werd wegens vluchtmisdrijf, vermeldde de dagvaarding voor de politierechtbank de omstandigheid niet dat hij op het ogenblik van de feiten sinds minder dan twee jaar houder was van een rijbewijs ; hij werd evenmin opgeroepen om zich dienaangaande voor de appelrechters te verweren.

Uit de verdragsbepaling blijkt dat de vervolgde persoon het recht heeft om in bij-zonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, met andere woorden van de strafbare feiten die hem ten laste zijn gelegd en van hun juridische omschrijving.

De wettelijke verzwarende omstandigheid waarvan de vervolgde persoon aldus vooraf op de hoogte moet worden gesteld om zich daartegen te kunnen verweren, is die welke de op de overtreding toepasselijke straf kan verzwaren. Dat geldt met name niet voor de staat waarin hij voor de rechter verschijnt en die naar recht al-leen kan of mag leiden tot een veiligheidsmaatregel, volgend op de straf.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 17 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Eerlijke behandeling van de zaak

  • Beschuldiging

  • Kennisgeving

  • Veiligheidsmaatregel

  • Wegverkeer

  • Vervallenverklaring van het recht tot sturen

  • Minder dan twee jaar houder van een rijbewijs