- Arrest van 19 oktober 2012

19/10/2012 - C.11.0375.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Is te beschouwen als beoefenaar van een vrij beroep in de zin van artikel 2 van het Belastingreglement van de stad Antwerpen houdende een stedelijke belasting op vestigingen van zelfstandige ondernemers en bedrijven 2006, de associatie waarin een advocaat zijn volledige beroepsactiviteiten heeft ingebracht en zijn beroep uitsluitend uitoefent voor rekening van de associatie.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0375.N

STAD ANTWERPEN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoren te 2000 Antwerpen, Grote Markt 1,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

C. V.,

verweerster,

met als raadsman mr. Willy Huber, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kan-toor te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 december 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 2 van het Belastingreglement van de stad Antwerpen houdende een stedelijke belasting op vestigingen van zelfstandige ondernemers en bedrijven 2006 bepaalt dat de belasting verschuldigd is door "elke beoefenaar van een vrij beroep".

2. De appelrechters stellen vast dat de verweerster haar volledige beroepsacti-viteiten heeft ingebracht in een associatie en haar beroep uitsluitend uitoefent voor rekening van deze associatie.

3. De appelrechters die op grond van deze vaststellingen oordelen dat niet de verweerster, maar de associatie te beschouwen is als beoefenaar van een vrij be-roep in de zin van artikel 2, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 805,09 euro en voor de verweerster op 153,11 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en in openbare rechtszitting van 19 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Di-rix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche F. Van Volsem G. Jocqué

A. Smetryns B. Deconinck E. Dirix

Vrije woorden

  • Stad Antwerpen

  • Belasting op vestigingen van zelfstandige ondernemers en bedrijven

  • Beoefenaar van een vrij beroep