- Arrest van 30 oktober 2012

30/10/2012 - P.12.0595.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het Hof slaat geen acht op de afstand in zoverre deze gedaan wordt namens eisers in hun hoedanigheid van burgerlijke partij door een advocaat die geen advocaat bij het Hof van Cassatie is en geen houder is van een bijzondere volmacht; dergelijke afstand staat immers gelijk met een afstand van rechtsvordering (1). (1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, vijfde herwerkte editie 2010, nr. 3945; S. VAN OVERBEKE, Afstand van cassatieberoep in strafzaken, nrs. 108 e.v.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0595.N

1. G P S D,

beklaagde en burgerlijke partij,

2. D V D P,

burgerlijke partij,

3. P J,

burgerlijke partij,

4. L D,

burgerlijke partij,

5. Y D,

burgerlijke partij,

eisers,

met als raadsman mr. Benoît de Clippele, advocaat bij de balie te Gent,

tegen

1. C S,

beklaagde,

2. KBC VERZEKERINGEN, met zetel te 3000 Leuven, Professor Van Over-straetenplein 2,

vrijwillig tussenkomende partij,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-onele rechtbank te Gent van 31 januari 2012.

De eisers doen afstand van hun cassatieberoep.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Afstand

Mr. Benoît de Clippele doet namens de eisers afstand van hun cassatieberoep.

Het Hof slaat geen acht op de afstand in zoverre deze gedaan wordt namens de eisers in hun hoedanigheid van burgerlijke partij door een advocaat die geen advo-caat bij het Hof van Cassatie is en geen houder is van een bijzondere volmacht.

Dergelijke afstand staat immers gelijk met een afstand van rechtsvordering.

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand in de hierboven vermelde mate.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Bepaalt de kosten op 70,59 euro waarvan 40,59 euro verschuldigd is.

F. Adriaensen

P. Hoet A. Bloch

F. Van Volsem

L. Van hoogenbemt P. Maffei

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openba-re rechtszitting van 30 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bij-stand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Advocaat niet houder van bijzondere volmacht