- Arrest van 9 november 2012

09/11/2012 - D.12.0002.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Van de door artikel 6, eerste lid, EVRM gewaarborgde regel van openbare behandeling van de zaak en van de uitspraak kan slechts worden afgeweken indien de betrokkene daarvan vrijwillig en op ondubbelzinnige en met het nationale recht verenigbare wijze afstand doet (1). (1) Cass. 17 juni 2011, AR C.10.0241.N, AC 2011, nr. 409, met concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. D.12.0002.N

J.V.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

ORDE DER GENEESHEREN, rechtspersoon van publiek recht, met zetel te 1030 Brussel, de Jamblinne de Meuxplein 34-35, vertegenwoordigd door D. Hol-sters, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren en door W. Michielsen, in zijn hoedanigheid van ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van beroep van de Orde der geneesheren van 5 december 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 6, eerste lid, EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht op de verschillende, in dat artikel vastgestelde waarborgen en onder meer op een openbare behandeling van zijn zaak. Van deze regel van openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak kan slechts worden afgeweken indien de betrokkene daarvan vrijwillig en op on-dubbelzinnige en met het nationale recht verenigbare wijze afstand doet.

2. Artikel 24, § 1, derde lid, koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Artsenwet), bepaalt dat de zittingen van de raden van beroep openbaar zijn, tenzij de verdachte geneesheer uitdrukkelijk afziet van de openbaarheid. Van de openbaarheid kan door de raad van beroep ook worden afgeweken in het belang van de goede zeden, de openbare orde of 's lands veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privéleven van partijen bij dit proces dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarmaking de belangen van de rechtspraak zou schaden.

3. Uit deze bepalingen volgt dat de openbaarheid van de behandeling en de uitspraak de regel is en dat de raad van beroep niet de verplichting heeft om de betrokken geneesheer te wijzen op de mogelijkheid van een niet-openbare behandeling van de zaak en van de uitspraak.

Het middel faalt in zoverre naar recht.

4. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de discretie in behandeling en uitspraak in tuchtzaken.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

5. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 19 koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en werking der raden van de Orde der geneesheren dat strijdig is met de regeling ingevoerd door de wet van 13 maart 1985 wat betreft de tuchtprocedure voor de raden van beroep, kan het, gelet op artikel 159 Grondwet, niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 325 euro en voor de verweerder op 313,36 eu-ro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Mireille Delange, en in openbare rechtszitting van 9 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen M. Delange K. Mestdagh

A. Smetryns B. Deconinck E. Dirix

Vrije woorden

  • Openbare behandeling en uitspraak

  • Afwijking