- Arrest van 14 november 2012

14/11/2012 - P.12.1707.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Cassatieberoep wordt in de regel ingesteld met een verklaring op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen; de verklaring van cassatieberoep van een vreemdeling, dat is ingesteld in een geschrift dat hij in het centrum waar hij is vastgehouden heeft overhandigd aan een ambtenaar wiens hoedanigheid niet wordt vermeld, is niet ontvankelijk omdat het niet is ingesteld in handen van de persoon die de hoedanigheid heeft om die akte op te stellen (1). (1) Zie Cass. 13 feb. 2001, AR P.01.0196.N, AC 2001, nr. 88; Cass. 8 dec. 2004, AR P.04.1556.F, AC 2004, nr. 602.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1707.F

S. M.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 oktober 2012.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Cassatieberoep wordt in de regel ingesteld met een verklaring op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen. De verklaring van cassatieberoep moet het Hof in staat stellen die beslissing te identificeren.

De eiser heeft verklaard dat hij cassatieberoep instelt, in een geschrift dat hij in het centrum waar hij is vastgehouden heeft overhandigd aan een ambtenaar wiens hoedanigheid niet wordt vermeld. Laatstgenoemde heeft dat stuk toegezonden aan de griffie van het hof van beroep te Brussel, waar het in het register werd ingeschreven.

Vermits het cassatieberoep niet is ingesteld in handen van de persoon die de hoe-danigheid heeft om die akte op te stellen, is het niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 14 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Vreemdelingen

  • Wet van 15 december 1980

  • Maatregel van vrijheidsberoving

  • Beroep bij de rechterlijke macht

  • Onderzoeksgerechten

  • Handhaving van de voorlopige hechtenis

  • Cassatieberoep bij een ambtenaar wiens hoedanigheid niet wordt vermeld

  • Ontvankelijkheid