- Arrest van 23 november 2012

23/11/2012 - C.11.0444.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het is elke overheid, waaronder ook de gemeenten, verboden om een operator van een openbaar telecommunicatienetwerk een belasting, heffing of vergoeding van welke aard ook op te leggen voor het gebruik dat een operator kan maken van het openbaar domein voor het aanbrengen van kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen; dit verbod strekt zich niet uit tot het gebruik van eigendommen buiten het openbaar domein (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0444.N

KPN GROUP BELGIUM nv, met zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

GEMEENTE AVELGEM, vertegenwoordigd door het college van burge-meester en schepenen, met kantoor te 8580 Avelgem, Kortrijkstraat 8,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 4 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 mei 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 97, § 1, eerste lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de her-vorming van sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat elke operator van een openbaar telecommunicatienet onder de voorwaarden bepaald in hoofd-stuk IX met als opschrift "Kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen" gemachtigd is om, mits eerbiediging van hun bestemming en de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun gebruik regelen, het openbaar domein en de eigendommen te gebruiken om kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrus-tingen aan te leggen en alle nodige werken hieraan uit te voeren.

Artikel 98, § 2, eerste lid, van deze wet bepaalt dat de overheid voor dat gebruiks-recht de operator van een openbaar telecommunicatienet geen belasting, taks, cijns, retributie of vergoeding, van welke aard ook, mag opleggen.

2. Hieruit volgt dat het elke overheid, waaronder ook de gemeenten, verboden is om een operator van een openbaar telecommunicatienetwerk een belasting, hef-fing of vergoeding van welke aard ook op te leggen voor het gebruik dat een ope-rator kan maken van het openbaar domein voor het aanbrengen van kabels, bo-vengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen.

3. Die wetsbepalingen houden geen vrijstelling van gemeentebelastingen in voor het gebruik van eigendommen buiten het openbaar domein.

Een gemeentelijk reglement dat omwille van budgettaire redenen en omwille van het landschapsverstorend karakter een belasting heft op masten en pylonen, onge-acht of deze gesitueerd zijn op het openbaar domein, strekt er niet toe een vergoe-ding te krijgen in ruil voor het privatieve gebruik van het openbaar domein en valt bijgevolg niet onder het verbod bepaald in voormeld artikel 98, § 2.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Tweede middel

4. Artikel 1 van het belastingreglement dat door de gemeenteraad van de ver-weerster werd goedgekeurd in zitting van 18 december 2006, bepaalt dat voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012 een jaarlijkse belasting wordt geheven op aller-hande masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

5. Uit de in het arrest weergegeven motieven van het belastingreglement blijkt dat de belasting wordt geheven om financiële redenen en op een belastbare mate-rie die hinder veroorzaakt vermits masten en pylonen het landschap verstoren.

6. Door op grond van de motieven van het belastingreglement te oordelen dat het hoofddoel van de belasting van financiële aard is en de ontmoedigingsfunctie van de belasting een beoogd neveneffect is en aldus aan te nemen dat de belasting een wettig doel nastreeft en niet strijdig is met het algemeen belang, verantwoor-den de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

7. De appelrechters oordelen dat masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg landschapsverstorend en vanuit dit opzicht hin-derlijk zijn en zij niet te vergelijken zijn met masten en pylonen die niet in open-lucht staan en niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg waardoor deze niet land-schapsverstorend zijn.

8. Door op deze grond te oordelen dat het belastingreglement dat enkel de masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg be-last, het gelijkheidsbeginsel niet miskent, verantwoorden de appelrechters hun be-slissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 242,38 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 23 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Stassijns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynksy.

V. Kosynsky E. Francis K. Mestdagh

A. Smetryns B. Deconinck E. Stassijns

Vrije woorden

  • Operatoren van een openbaar telecommunicatienetwerk

  • Mogelijkheid tot belastingheffing