- Arrest van 28 november 2012

28/11/2012 - P.12.1122.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Aangezien de beslissing tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling een schuldigverklaring inhoudt en op het strafblad wordt vermeld, is zij een straf als bedoeld in artikel 621, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering; aangezien zij niet kan worden uitgewist, komt zij in aanmerking voor herstel in eer en rechten (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. ….


Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1122.F

Cl. M.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 juni 2012.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 5 november 2012 een con-clusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 28 november 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel: schending van artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvor-dering

Uit de in het middel aangegeven bepaling volgt dat herstel in eer en rechten alleen kan worden toegekend aan wie veroordeeld is tot straffen die krachtens artikel 619 Wetboek van Strafvordering niet kunnen worden uitgewist.

Aangezien de beslissing tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling een schuldigverklaring inhoudt en op het strafblad wordt vermeld, is zij een straf in de zin van de voormelde bepaling. Aangezien zij niet kan worden uitgewist, komt zij in aanmerking voor herstel in eer en rechten.

Het arrest, dat het verzoek van de eiser niet-ontvankelijk verklaart op grond dat herstel in eer en rechten niet toepasselijk is op de persoon ten aanzien van wie een opschorting van de uitspraak van de veroordeling is uitgesproken, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling, anders samengesteld.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 28 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Beslissing die in aanmerking komt voor herstel in eer en rechten

  • Opschorting van de uitspraak van de veroordeling