- Arrest van 30 november 2012

30/11/2012 - C.12.0557.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Ook wanneer een advocaat zelf als partij optreedt in een wrakingsprocedure, dient het verzoekschrift te worden ondertekend door een andere advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven (1). (1) Zie Cass. 28 feb. 2005, AR C.05.0081.F, AC 2005, nr. 123, met concl. van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0557.N

Y.,

verzoeker tot wraking,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De verzoeker heeft bij een door hemzelf ondertekende akte, die op 15 november 2012 is ontvangen op de griffie van het Hof, waarvan een afschrift aan dit arrest wordt gehecht, om de wraking verzocht van advocaat X., assessor in de tuchtraad van beroep van de orde van advocaten in de zaak "xxx".

De assessor waarvan de wraking gevorderd wordt, heeft onderaan het verzoek een niet-gedateerde verklaring opgesteld, waaruit volgt dat hij zich niet van de zaak wenst te onthouden.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De verzoeker vordert de wraking van een lid van de tuchtraad van beroep van de orde van advocaten.

2. Krachtens artikel 835 Gerechtelijk Wetboek wordt de vordering tot wra-king, op straffe van nietigheid, ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die de middelen omvat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.

3. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever met het vereiste van de on-dertekening door een advocaat met meer dan 10 jaar balie van een vordering tot wraking, misbruik van de wrakingsprocedure wil verhinderen.

Ook wanneer een advocaat zelf als partij optreedt in een wrakingsprocedure, dient het verzoekschrift te worden ondertekend door een andere advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.

4. De wrakingsakte is ondertekend door de verzoeker alleen en niet door een advocaat met meer dan 10 jaar balie.

Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking.

Wijst gerechtsdeurwaarder Claude Mollet, met kantoor te 1040 Etterbeek, Smees-senstraat 13, aan om het arrest binnen de achtenveertig uren aan de verzoeker te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

Bepaalt de kosten tot op heden op nul euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 30 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Stassijns, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen G. Jocqué K. Mestdagh

A. Smetryns B. Deconinck E. Stassijns

Vrije woorden

  • Verzoekschrift

  • Ondertekening

  • Advocaat zelf als partij