- Arrest van 3 december 2012

03/12/2012 - S.10.0019.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Een middel dat steunt op een wrakingsgrond die niet voor de feitenrechter werd aangevoerd, hoewel dat mogelijk was, kan enkel aan het Hof worden voorgelegd als de deelname van de rechter aan de bestreden beslissing een regel schendt die de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie betreft en dus essentieel is voor de rechtsbedeling.

Arrest - Integrale tekst

Nr. S.10.0019.F

A. A.,

Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

ATRIUM vzw.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 19 november 2011.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste en tweede middel

De middelen komen erop neer dat tegen twee raadsheren van het arbeidshof die het bestreden arrest gewezen hebben, wrakingsgronden worden aangevoerd.

Een middel dat steunt op een wrakingsgrond die niet voor de feitenrechter werd aangevoerd, hoewel dat mogelijk was, kan enkel voor het Hof worden aangevoerd als de deelname van de rechter aan de bestreden beslissing een regel schendt die de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie betreft en dus essentieel is voor de rechtsbedeling.

Dat is niet het geval wanneer:

- zoals het eerste middel aanvoert, één van de raadsheren die het arrest gewezen heeft, ondervoorzitter is van een vereniging die afhangt van de liberale politie-ke strekking, en een webstek van die vereniging vermeldt dat een verantwoor-delijke van de verweerster, die betrokken is bij het aan het arbeidshof voorge-legd geschil, "aanhanger en ook lid is van de politieke partij Mouvement ré-formateur";

- zoals het tweede middel aanvoert, de voorzitter van de kamer die het arrest ge-wezen heeft "op 13 maart 2008 uitgenodigd werd op een door de vzw Stichting Info-Turk ingerichte avond" en op die avond ook een journalist was uitgeno-digd die in een dagblad "een artikel heeft geschreven waarin de eiser beschul-digd wordt van fraude".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt noch dat de eiser de thans voor het Hof aangevoerde feiten voor het arbeidshof heeft doen gelden als wrakingsgrond, noch dat hij in de onmogelijkheid verkeerde dat te doen.

De middelen zijn nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Alain Simon, Mi-reille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 3 december 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Koen Mestdagh en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Wraking