- Arrest van 10 december 2012

10/12/2012 - C.12.0270.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, kan de aansprakelijke persoon die de benadeelde heeft vergoed, verhaal nemen op ieder van de mede-aansprakelijken die met hem in solidum werd veroordeeld (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0270.N

S.D.M. nv, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kan-toor houdende te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. A.V.D.W,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerder woonplaats kiest,

2. GEMEENTE GRIMBERGEN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 3,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 7 juni 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 22 oktober 2012 ter griffie een conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 oktober 2012 verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van ver-schillende personen, kan de aansprakelijke persoon die de benadeelde heeft ver-goed, verhaal nemen op ieder van de mede-aansprakelijken die met hem in soli-dum werd veroordeeld.

2. De appelrechters stellen vast dat de eiseres samen met de verweerder en de verweerster in solidum werd veroordeeld om de schade van de kopers te vergoe-den en dat zij door de eiseres werden vergoed.

3. De appelrechters die oordelen dat de eiseres geen verhaal kan nemen op de mede-aansprakelijken, omdat de aansprakelijkheid van de eiseres van contractuele aard was en deze "contractuele schade ongedaan (is) gemaakt door (de eiseres)" en omdat de eiseres "de hoofdverantwoordelijke was", verantwoorden hun beslis-sing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en raadsheer Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 10 de-cember 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols A. Lievens E. Stassijns

E. Dirix

Vrije woorden

  • Samenloop van fouten

  • Aansprakelijke personen

  • Onderlinge verhouding

  • Mogelijkheid tot regres