- Arrest van 8 januari 2013

08/01/2013 - P.12.1217.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Een vonnis dat een beklaagde voor de hem ten laste gelegde feiten tot straf veroordeelt en alvorens te beslissen over een eventuele beveiligingsmaatregel een deskundigenonderzoek beveelt over de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van de beklaagde tot het besturen van een motorvoertuig is geen eindbeslissing zodat daartegen eerst cassatieberoep openstaat na het eindvonnis (1). (1) Cass. 12 dec. 2006, AR P.06.1183.N, AC 2006, nr. 645.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1217.N

T A E V G,

beklaagde,

eiser.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank van Antwerpen van 25 mei 2012.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de vijf hem ten laste gelegde feiten tot straffen. Alvorens te beslissen over een eventuele beveiligingsmaatregel, be-veelt het een deskundigenonderzoek over de lichamelijke en geestelijke geschikt-heid van de eiser tot het besturen van een motorvoertuig.

Dit vonnis is geen eindbeslissing.

Krachtens artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat tegen dergelijk vonnis eerst cassatieberoep open na het eindvonnis.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 67,32 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit raadsheer Luc Van hoogenbemt, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 8 januari 2013 uitgesproken door raadsheer Luc Van hoogenbemt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis A. Bloch

F. Van Volsem G. Jocqué L. Van hoogenbemt

Vrije woorden

  • Veroordelend vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt over een beveiligingsmaatregel

  • Aard