- Arrest van 8 januari 2013

08/01/2013 - P.12.0081.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Bij gebrek aan belang is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de beschuldigde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat hem naar het hof van assisen verwijst, de beschikking tot gevangenneming bevestigt maar de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan niet beveelt (1). (1) Cass. 26 maart 2003, AR P.03.0208.F, AC 2003, nr. 207.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.0081.N

C P A,

beschuldigde,

eiser,

met als raadsman mr. Gert Warson, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 december 2011 waarbij lastens de eiser die naar het hof van assisen wordt verwezen, de beschikking tot gevangenneming wordt bevestigd.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat de beschikking tot gevan-genneming van de eiser bevestigt.

Het arrest zegt evenwel dat geen aanleiding ertoe bestaat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beschikking tot gevangenneming te bevelen.

De eiser is op dit ogenblik vrij.

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Middelen

2. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 83 euro.

F. Adriaensen

E. Francis A. Bloch

F. Van Volsem G. Jocqué L. Van hoogenbemt

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit raadsheer Luc Van hoogenbemt, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 8 januari 2013 uitgesproken door raadsheer Luc Van hoogenbemt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Geen onmiddellijke tenuitvoerlegging

  • Gevolg

  • Cassatieberoep van de beschuldigde