- Arrest van 29 januari 2013

29/01/2013 - P.12.1961.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé; digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé (1). (1) Cass. 6 maart 2012, AR P.11.1374.N, AC 2012, nr. 153 met concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1961.N

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE,

verzoeker tot regeling van rechtsgebied,

in zake van

T F,

beklaagde.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:

- de beschikking van 24 mei 2011 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde die T F naar de correctionele rechtbank verwijst;

- het vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 16 oktober 2012, dat zich onbevoegd verklaarde om te oordelen over de tegen T F straf-rechtelijke en burgerrechtelijke vorderingen.

In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, worden de redenen van het ver-zoek uiteengezet.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De beschikking van 24 mei 2011 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde verwijst T F naar de correctionele rechtbank we-gens de in het verzoekschrift vermelde redenen.

De correctionele rechtbank verklaart zich bij vonnis van 16 oktober 2012 onbe-voegd om van de feiten die een drukpersmisdrijf zouden uitmaken, kennis te ne-men.

2. Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen rechtsmiddel open en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft kracht van gewijsde.

Hun onderlinge tegenstrijdigheid doet een conflict van rechtsmacht ontstaan dat de rechtsgang belemmert.

3. Artikel 150 Grondwet bepaalt: "De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn."

Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die verme-nigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé. Digitale verspreiding vormt een dergelijk gelijkaardig procedé.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het zou gaan over de vermenigvuldiging en digitale verspreiding van een strafbare me-ningsuiting.

5. De correctionele rechtbank te Dendermonde die bevoegd was om van de vorderingen van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partijen kennis te nemen, heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard.

Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied.

Dictum

Het Hof,

Regelt het rechtsgebied.

Vernietigt het vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 16 ok-tober 2012.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Dendermonde anders samen-gesteld.

F. Adriaensen

A. Lievens P. Hoet

A. Bloch F. Van Volsem P. Maffei

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 29 januari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maf-fei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van grif-fier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Drukpersmisdrijf