- Arrest van 15 februari 2013

15/02/2013 - F.11.0128.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
In zoverre uit artikel 410 WIB92 volgt dat het indienen van een bezwaarschrift tot gevolg heeft dat de betaling van de belastingschuld niet kan worden verkregen, en aldus een wettelijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn vordering, is de verjaring van de invordering geschorst (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.11.0128.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de directeur der directe belastingen te Brussel 3, met kantoor te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 50, bus 3110,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

AKZO NOBEL CHEMICALS nv, optredend als rechtsopvolger van AKZO NOBEL nv, met zetel te 7011 Ghlin, Parc Industriel de Ghlin, Zone A, Avenue Goblet,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 9 mei 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 oktober 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Op grond van artikel 2251 Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring tegen alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt.

2. Die bepaling voorkomt dat de verjaring intreedt terwijl een wettelijke rege-ling de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn vordering.

3. Uit de bepalingen van artikel 410 WIB92, zoals van toepassing, volgt dat de eiser vanaf de indiening van een bezwaar door de belastingschuldige geen betaling kan verkrijgen van zijn schuldvordering, behoudens voor wat het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte betreft, dit is het gedeelte van de belasting dat over-eenstemt met de inkomsten die de belastingschuldige heeft aangegeven of, in geval van ambtshalve vestiging van de aanslag wegens gebrek aan aangifte, de laatste definitieve belasting die voor een vorig jaar is gevestigd ten laste van dezelfde belastingschuldige.

In zoverre uit artikel 410 WIB92, zoals van toepassing, volgt dat het indienen van een bezwaarschrift tot gevolg heeft dat de betaling van de belastingschuld niet kan worden verkregen, dient uit deze wetsbepaling en uit artikel 2251 Burgerlijk Wetboek te worden afgeleid dat de verjaring van de invordering geschorst is.

4. De appelrechters die, hoewel ze niet hebben vastgesteld dat de betwiste aan-slagen niettegenstaande betwisting gedwongen konden worden ingevorderd, oor-delen dat de ontvanger ook in geval van betwisting gehouden is te gepasten tijde de nodige verjaringsstuitende handelingen te stellen en dat de eiser zich ten on-rechte beroept op artikel 2251 Burgerlijk Wetboek dat andere situaties zou viseren, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet leiden tot een ruimere cassatie.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het incidenteel beroep van de verweerster verwerpt.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Erwin Francis, en in openbare rechtszitting van 15 februari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols E. Francis G. Jocqué

K. Mestdagh E. Stassijns E. Dirix

Vrije woorden

  • Betwiste belastingschuld

  • Onmogelijkheid tot invordering

  • Verjaring

  • Schorsing