- Arrest van 4 maart 2013

04/03/2013 - C.11.0141.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De bevoegdheid van de Gemeenschappen is niet gekoppeld aan een bepaalde wijze van omroepen of uitzenden; aldus kunnen zij de technische aspecten van de uitzending regelen die een onderdeel zijn van het vakgebied van de radio-omroep en de televisie.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0141.F

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNI-CATIE, rechtspersoon naar publiek recht,

Mr Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

BELGACOM nv,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 15 oktober 2009.

De zaak is bij beschikking van 18 februari 2013 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit ar-rest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

(...)

Tweede onderdeel

Luidens artikel 2, 30°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, tot omzetting van de richtlijn van 7 maart 2002 van het Europees Parlement en de Raad (2002/21/EG) inzake een gemeenschappelijk regelgevings-kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, wordt verstaan onder "huurlijn" een elektronische communicatiedienst bestaande uit de levering van communicatiefaciliteiten met behulp waarvan transparante transmissiecapaci-teit tussen netwerkaansluitpunten wordt geboden, met uitzondering van de schakeling op aanvraag.

Artikel 2, 5°, van dezelfde wet definieert de elektronische communicatiedienst als de gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen, waaronder schakel- en routeringsverrichtingen, van signalen via elektronische communicatienetwerken, met uitzondering van radio-omroep en televisie.

Artikel 65 van die wet verleent aan de eiser de bevoegdheid om de aldus gedefini-eerde huurlijnen aan te bieden.

Uit de voornoemde bepalingen van de wet van 13 juni 2005 blijkt niet dat het ge-bruik van de huurlijnen voor radio-omroep en televisie uitgesloten is.

Krachtens artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn de Gemeenschappen bevoegd voor de radio-omroep en de te-levisie maar blijft de federale wetgever, op grond van zijn residuaire bevoegdheid, bevoegd voor de andere vormen van telecommunicatie.

De bevoegdheid van de Gemeenschappen is niet gekoppeld aan een bepaalde wij-ze van omroepen of uitzenden. Hierdoor kunnen zij de technische aspecten van de uitzending regelen die een onderdeel zijn van het vakgebied van de radio-omroep en de televisie.

Het proportionaliteitsbeginsel, dat eigen is aan elke bevoegdheidsuitoefening, im-pliceert dat de nationale wetgever de bevoegdheid van de eiser niet eenzijdig mag regelen wanneer de bevoegdheden van de federale Staat en de Gemeenschappen elkaar als gevolg van de technologische evolutie dermate overlappen dat ze enkel nog door onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend.

Het arrest, dat door een onaantastbare beoordeling van de gegevens van de zaak vaststelt dat het gebruik van de elektronische communicatiedienst in dit geval ge-meenschappelijk is, voor enerzijds de radio-omroep en de televisie, en, anderzijds, de telecommunicatie, rechtvaardigt naar recht zijn beslissing dat de eiser de huur-lijnen niet mag regelen zonder raadpleging van de communautaire regulatoren, die bij uitsluiting bevoegd zijn inzake radio-omroep en televisie.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Alain Simon, Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 4 maart 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advo-caat-generaal met opdracht Michel Palumbo, met bijstand van griffier Lutgarde Body.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Gemeenschappen

  • Radio- en televisieomroep

  • Wijze van uitzenden

  • Technische aspecten

  • Toebehoren

  • Bevoegdheid