- Arrest van 12 maart 2013

12/03/2013 - P.12.1912.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Artikel 37quinquies, §4, Strafwetboek, bepaalt dat, wanneer de justitieassistent meldt dat de aan de veroordeelde opgelegde werkstraf niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, de probatiecommissie, die zitting houdt zonder dat het openbaar ministerie daarbij aanwezig is, naargelang van het geval een beknopt of met redenen omkleed verslag opstelt met het oog op de toepassing van de vervangende straf; dergelijk verslag is geen rechterlijke beslissing; er kan geen rechtsmiddel tegen worden ingesteld (1). (1) Zie S. VANDROMME, Werkstraf, Comm. Straf., nr. 82.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1912.N

S F J V D V,

veroordeelde,

eiser.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 9 november 2012.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Artikel 37quinquies, § 4, Strafwetboek, bepaalt dat, wanneer de justitieassis-tent meldt dat de aan de veroordeelde opgelegde werkstraf niet of slechts gedeel-telijk wordt uitgevoerd, de probatiecommissie, die zitting houdt zonder dat het openbaar ministerie daarbij aanwezig is, naargelang van het geval een beknopt of met redenen omkleed verslag opstelt met het oog op de toepassing van de vervan-gende straf.

Dergelijk verslag is geen rechterlijke beslissing. Er kan geen rechtsmiddel tegen worden ingesteld.

2. Het cassatieberoep dat gericht is tegen de beschikking van de correctionele rechtbank die eisers hoger beroep tegen het verslag van de probatiecommissie on-ontvankelijk verklaart, is eveneens niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 47,91 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit raadsheer Luc Van hoogenbemt, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Peter Hoet en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 12 maart 2013 uitgesproken door raadsheer Luc Van hoogenbemt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis P. Hoet

F. Van Volsem G. Jocqué L. Van hoogenbemt

Vrije woorden

  • Werkstraf

  • Niet of gedeeltelijke uitvoering

  • Toepassing van de vervangende straf

  • Verslag van de probatiecommissie

  • Aard van dit verslag

  • Gevolgen

  • Rechtsmiddelen