- Arrest van 12 maart 2013

12/03/2013 - P.13.0277.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
In hoofde van personen, bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van Strafvordering, vervalt de strafvordering hoofdens verkeersinbreuken niet door betaling van de onmiddellijke inning.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.0277.N

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE,

inzake

G F C J H,

beklaagde.

I. VORDERING

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft gevorderd zoals volgt:

"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,

Wij, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,

Gelet op het schrijven KAB/PG/NA 6794 van 11 februari 2013 van de minister van Justitie waarbij, bij toepassing van artikel 482 van het Wetboek van Strafvordering, ons een dossier wordt overgemaakt betreffende een inbreuk, gepleegd buiten zijn ambt door G F C J H,

G F C J H voornoemd, advocaat, werd bij koninklijk besluit van ( ... ) benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in ( ... ) waar hij op de openbare rechtszitting van ( ... ) de wettelijke eed heeft afgelegd.

Als plaatsvervangend raadsheer in ( ... ) die ervan verdacht wordt buiten zijn ambt een wanbedrijf te hebben begaan geniet G F C J H van het voorrecht van rechtsmacht zoals in Boek II, Titel IV, Hoofdstuk III van het Wetboek van Straf-vordering.

Binnen de vastgestelde termijn voldeed G F C J H niet aan het voorstel tot verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom van de procureur-generaal bij ( ... ).

Uit de ons overgemaakt stukken blijkt dat er aanleiding is om G F C J H voor-noemd te verwijzen naar een ander hof van beroep dan ( ... ) uit hoofde van:

te ( ... ), op 20 juni 2012, bij inbreuk op artikel 11.2, 1°, a) van het Wegverkeers-reglement, buiten de bebouwde kom op de autosnelweg de snelheid beperkt tot 120 km per uur te hebben overschreden, feit strafbaar gesteld door artikel 29, § 3, Wegverkeerswet.

Gelet op de artikelen 479 en 482 van het Wetboek van Strafvordering en de arti-kelen 11 tot 40 van de wet van 15 juni 1935;

Vorderen, dat het aan het Hof behage om, rechtdoende in raadkamer, te zeggen dat er reden toe is de zaak te verwijzen naar het hof van beroep te ( ... ) of te ( ... ) uit hoofde van de hiervoor vermelde inbreuk.

Brussel, 13 februari 2013.

Voor de procureur-generaal,

De advocaat-generaal,

M. De Swaef"

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De zaak werd opgeroepen en behandeld in raadkamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft gevorderd.

III. BESLISSING VAN HET HOF

G F C J H legt een bewijs voor dat hij is ingegaan op het voorstel tot inning van een som, zoals bedoeld in artikel 65, § 1, eerste lid, Wegverkeerswet zodat de strafvordering vervallen zou zijn.

Artikel 65, § 8, Wegverkeerswet bepaalt: "De bepalingen van dit artikel gelden niet wanneer de overtreding wordt begaan door een van de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van Strafvordering."

G F C J H is een persoon die geniet van het voorrecht van rechtsmacht, zoals be-paald in Boek II, Titel IV, Hoofdstuk III, Wetboek van Strafvordering.

De strafvordering is aldus niet vervallen door de betaling van de onmiddellijke in-ning.

De vordering is om de erin vermelde redenen gegrond.

Dictum

Het Hof,

Rechtdoende in raadkamer, verwijst G F C J H, plaatsvervangend raadsheer in (...), naar het hof van beroep te (...) wegens de in de vordering van de procureur-generaal vermelde feiten.

F. Adriaensen

E. Francis P. Hoet

F. Van Volsem G. Jocqué L. Van hoogenbemt

Dit arrest is gewezen in raadkamer te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Luc Van hoogenbemt, als waarnemend voorzit-ter, en de raadsheren Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Peter Hoet en Erwin Fran-cis, en op 12 maart 2013 uitgesproken door raadsheer Luc Van hoogenbemt, als waarnemend voorzitter, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep

  • Wegverkeer

  • Overtreding

  • Betaling van de onmiddellijke inning