- Arrest van 15 maart 2013

15/03/2013 - F.11.0169.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De kennisgeving aan de belastingplichtige van de beslissing van de Vlaamse regering over zijn beroep tegen de leegstandsheffing, moet de wijze vermelden waarop de belastingplichtige tegen deze beslissing in beroep kan gaan bij de rechter (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.11.0169.N

A.D.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de per-soon van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, met kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 23 juni 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schriftelijke con-clusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 39, § 2, eerste lid, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, (hierna Leegstanddecreet), zo-als van toepassing voor de wijziging bij decreet van 7 mei 2004, bepaalt dat de be-lastingplichtige binnen drie maanden met een gemotiveerd verzoekschrift tegen de fiscale heffing in beroep kan gaan bij de Vlaamse regering.

Artikel 39, § 2, tweede lid, Leegstanddecreet, zoals te dezen van toepassing, be-paalt dat de beslissing over het beroep per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht aan de belastingplichtige en zij de wijze vermeldt waarop tegen deze be-slissing in rechte kan getreden worden.

Hieruit volgt dat de kennisgeving de wijze moet vermelden waarop de belasting-plichtige tegen de beslissing van de Vlaamse regering in beroep kan gaan bij de rechter.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:

- op de woning van de eiser leegstandheffingen werden gevestigd voor de jaren 1997, 1998 en 1999;

- het administratief beroep van de eiser op 21 november 2001 als ongegrond werd afgewezen;

- de eiser bij dagvaarding van 3 oktober 2003 voor de justitiële rechter de nietig-verklaring van de leegstandsheffingen vorderde.

3. De appelrechters oordelen dat de kennisgeving van de beslissing van 21 no-vember 2001 geen melding maakt van de mogelijkheid om binnen drie maanden een vordering in te stellen en de algemene procedure van de artikelen 1385decies en 1385 Gerechtelijk Wetboek wordt geacht gekend te zijn.

4. De appelrechters die op deze grond de vordering van de eiser onontvanke-lijk verklaren wegens laattijdigheid, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en op de openbare rechtszitting van 15 maart 2013 uitgesproken door af-delingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche F. Van Volsem G. Jocqué

B. Deconinck E. Stassijns E. Dirix

Vrije woorden

  • Vlaams Gewest

  • Leegstandsheffing

  • Beroep

  • Beslissing van de Vlaamse regering

  • Kennisgeving

  • Verplichte vermeldingen

  • Beroepsmogelijkheden