- Arrest van 16 mei 2013

16/05/2013 - C.12.0160.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De rechter die bij het toepassen van die methode de maandelijkse bruto kosten van de gemeenschappelijke kinderen vaststelt met inaanmerkingneming van de leeftijdscoëfficiënt van het eigen kind van de ouder, hoeft het bedrag van de gewone lasten van dat kind niet af te trekken van de inkomsten van die ouder (1). (1) Artt. 203 en 203bis Burgerlijk Wetboek in de versie ervan vóór de wet van 19 maart 2010.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0160.F

A. D.,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

B. G.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Bergen van 26 januari en 21 september 2011, dat op verwijzing uitspraak doet ten gevolge van het arrest van 5 maart 2009 van het Hof.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert zes middelen aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eens-luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

Vijfde middel

Het arrest van 21 september 2011 past de methode-Renard toe, zonder dat de eiseres hierop kritiek uitoefent.

Als parameter houdt het arrest "ten aanzien van [de eiseres]" met name rekening met "de leeftijdscoëfficiënt van haar dochter E., die op 17 september 2008 2,08 jaar oud is en jegens wie zij ook onderhoudsplichtig is, hetzij 0,1523 punten".

Het stelt "de gemiddelde maandelijkse brutokost van elk [gemeenschappelijk] kind, berekend op grond van een inkomen dat, krachtens de ‘afvlakking', beperkt is tot 4.574 euro voor [de verweerder] en 4.337,20 euro voor [de eiseres]", vast op "1.449,34 euro voor E., (686,53 euro voor de moeder en 762,81 euro voor de vader), 1.374,67 euro voor O. (651,10 euro voor de moeder en 723,57 euro voor de vader) [en] 1.215,55 euro voor A. (575,65 euro voor de moeder en et 639,90 euro voor de vader), waarbij het verschil in de kosten wordt verantwoord door het verschil in de bijdragemogelijkheden en de weerslag van de onderhoudsverplich-ting [van de eiseres] jegens E.".

De methode-Renard biedt de mogelijkheid om de kost van elk kind op grond van statistische gegevens te berekenen naargelang van de inkomsten van beide ouders, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met het reële bedrag van de gewone lasten van de ouders.

De rechter die bij het toepassen van de voormelde methode de maandelijkse bru-tokost van de gemeenschappelijke kinderen vaststelt met inaanmerkingneming van de leeftijdscoëfficiënt van het eigen kind van de ouder, hoeft het bedrag van de gewone lasten van dat kind niet af te trekken van de inkomsten van die ouder.

Op grond van de voormelde redenen van het arrest, die volstrekt ondubbelzinnig zijn, kan het Hof nagaan of en in hoeverre rekening is gehouden met de onder-houdsverplichting van de eiseres jegens haar dochter.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal en Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 16 mei 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Bijdrage in de kosten voor huisvesting en levensonderhoud van gemeenschappelijke kinderen

  • Berekening

  • Methode-Renard

  • Onderhoudsverplichting van een ouder jegens zijn eigen kind