- Arrest van 21 mei 2013

21/05/2013 - P.13.0799.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar in feite of tijdens het beraad overgelegde stukken nuttig zijn voor zijn oordeelsvorming en of hiertoe het debat moet worden heropend; dit oordeel betreft niet het beraad en vereist geen tegenspraak voor zover de rechter niet in tegenspraak voorziet, wanneer dit wél het geval is, moeten alle partijen daarbij worden betrokken en worden ingelicht van de dag waarop het incident zal worden behandeld.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.0799.N

A J A D B,

veroordeelde tot een vrijheidsstraf, gedetineerd,

eiser,

met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat bij de balie te Gent.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis (nr. 526/13) van de strafuitvoerings-rechtbank te Gent van 10 april 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. OVERZICHT VAN DE RECHTSPLEGING

De eiser verzocht de strafuitvoeringsrechtbank om beperkte detentie.

Op verzoek van de eiser werd bij vonnis van 27 februari 2013 het debat heropend. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 21 maart 2013 blijkt dat in aanwe-zigheid van de eiser en zijn raadsman het debat die dag werd gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op 3 april 2013.

Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 3 april 2013 blijkt dat de uitspraak werd uitgesteld naar 10 april 2013 om het openbaar ministerie toe te laten te repli-ceren op het verzoekschrift tot heropening van het debat dat de eiser op 2 april 2013 schriftelijk had gevraagd. De eiser was op de rechtszitting van 3 april 2013 niet aanwezig.

Op 4 april 2013 werden de opmerkingen van het openbaar ministerie inzake de gevraagde heropening van het debat aan het dossier gevoegd.

Op 10 april 2013 werd het bestreden vonnis gewezen waarbij de heropening van het debat werd geweigerd en de beperkte detentie afgewezen.

I. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van het recht van verdediging, het recht op tegenspraak en het recht op een eerlijk proces: het vonnis verwijst naar een advies van het openbaar ministerie van 4 april 2013 over eisers verzoek tot heropening van het debat van 2 april 2013 en doet op 10 april 2013 in het vonnis over de beperkte detentie over eisers verzoek uitspraak, zonder dat hij van dit advies werd ingelicht en er tegenspraak kon over voeren.

2. In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar in feite of tijdens het beraad overgelegde stukken nuttig zijn voor zijn oordeelsvorming en of hiertoe het debat moet worden heropend.

Dit oordeel betreft niet het beraad en vereist geen tegenspraak.

3. Wanneer de rechter evenwel in tegenspraak voorziet, moeten alle partijen daarbij worden betrokken en ingelicht van de dag waarop het incident zal worden behandeld.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat aan het open-baar ministerie de kans werd gegeven om te reageren op eisers verzoek tot her-opening van het debat en dat het openbaar ministerie daarover heeft geadviseerd, zonder dat de eiser de gelegenheid had te antwoorden op dit advies.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders samengesteld.

Bepaalt de kosten op 54,95 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 21 mei 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis A. Bloch

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei

Vrije woorden

  • Strafzaken

  • Tijdens het beraad overlegde stukken

  • Heropening van het debat

  • Oordeel

  • Voorwerp

  • Geen tegenspraak

  • Voorwaarde

  • Tegenspraak