- Arrest van 14 juni 2013

14/06/2013 - C.12.0524.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het bevel tot staking van vastgestelde inbreuken op de Handelspraktijkenwet 1991 gegeven door de voorzitter van de rechtbank van koophandel moet de handeling waaraan het een einde wenst te stellen, op duidelijke wijze omschrijven en alle kenmerkende gegevens vermelden, zodat er geen redelijke twijfel kan ontstaan over de draagwijdte van het bevel (1). (1) Zie Cass. 29 mei 2009, AR C.06.0377.N, AC 2009, nr. 360.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0524.N

PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION COMPANY (EUROPE) bvba, met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Temselaan 100,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woon-plaats kiest,

tegen

HENKEL BELGIUM nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 16,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480, bus 9, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 26 juni 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 95, eerste lid, Wet Handelspraktijken in zijn toepasselijke versie, bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de staking beveelt van een daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van die wet.

Het bevel tot staking moet de handeling waaraan het een einde wenst te stellen, op duidelijke wijze omschrijven en alle kenmerkende gegevens vermelden, zodat er bij de verweerder geen redelijke twijfel kan ontstaan over de draagwijdte van het bevel.

2. Wanneer de rechter overeenkomstig artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek, aan de nakoming van de hoofdveroordeling een dwangsom verbindt, dan dient de hoofdveroordeling voldoende nauwkeurig te worden bepaald.

3. De appelrechters stellen een inbreuk vast door de televisiespot van de eiseres in zoverre hierin "vermeld wordt of de indruk wordt gewekt dat er bij het gebruik van Ariel Excel Gel een identiek of soortgelijk resultaat wordt gehaald wanneer gewassen wordt op een temperatuur van 15°C als wanneer gewassen wordt op een temperatuur van 40°C" en bevelen de eiseres de staking van het "uitzenden van een of meerdere televisiespots" en "het voeren van enige andere vorm van reclame in zoverre hierin nog vermeld zou worden of de indruk zou gewekt worden er bij het gebruik van Ariel Excel Gel een identiek of soortgelijk resultaat wordt gehaald wanneer gewassen wordt op een temperatuur van 15°C als wanneer gewassen wordt op een temperatuur van 40°C", en zulks onder verbeurte van een dwangsom "per inbreukmakende reclame die via de televisie, de radio, internet of per e-mail zou worden uitgezonden of meegedeeld aan het publiek".

4. Door aldus te oordelen, omschrijven de appelrechters het stakingsbevel met voldoende duidelijkheid en schenden zij geen der als geschonden aangevoerde bepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 582,41 euro en voor de verweerster op 184,71 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 14 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche B. Wylleman A. Smetryns

B. Deconinck E. Stassijns E. Dirix

Vrije woorden

  • Bevel tot staking

  • Vereisten