- Arrest van 18 juni 2013

18/06/2013 - P.13.1022.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Uit artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet volgt dat indien het verhoor bedoeld in dat artikel wordt afgenomen zonder bijstand van een advocaat, en zonder dat de inverdenkinggestelde daarvan afstand gedaan heeft, de inverdenkinggestelde, in beginsel, in vrijheid moet worden gesteld.


Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.1022.N

H M F L M,

inverdenkinggestelde, aangehouden,

eiser,

met als raadsman mr. Thierry Goffart, advocaat bij de balie te Gent.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, ka-mer van inbeschuldigingstelling, van 4 juni 2013.

De eiser voert in een memorie grieven aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

1. Krachtens artikel 31, § 3, Voorlopige Hechteniswet, moet een memorie toe-komen op de griffie van het Hof uiterlijk de vijfde dag na datum van de voorzie-ning.

De memorie is op de griffie van het Hof toegekomen op 11 juni 2013 en dus bui-ten de in artikel 31, § 3, Voorlopige Hechteniswet bepaalde termijn.

De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

- Artikel 16, § 2 Voorlopige Hechteniswet

2. Artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt: "Tenzij de verdachte voortvluchtig is of zich verbergt, moet de onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die aan de be-schuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen horen. Bij ontstentenis van deze ondervraging, wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.

De verdachte heeft recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging. Alleen de meerderjarige verdachte kan hiervan vrijwillig en weloverwogen afstand doen. De onderzoeksrechter maakt melding van deze afstand in het proces-verbaal van het verhoor.

De advocaat mag opmerkingen formuleren overeenkomstig artikel 2bis, § 2, vierde lid.

De onderzoeksrechter verwittigt de advocaat tijdig van de plaats en het uur van de ondervraging die hij kan bijwonen. De ondervraging kan op het voorziene uur aanvangen, zelfs indien de advocaat nog niet aanwezig is. Als de advocaat ter plaatse komt, woont hij het verhoor bij.

De onderzoeksrechter moet de verdachte eveneens meedelen dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en hij moet zijn opmerkingen en, in voorkomend geval, die van zijn advocaat ter zake horen. Bij ontstentenis van de naleving van deze voorwaarden, wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.

Al deze gegevens worden vermeld in het proces-verbaal van verhoor.

Wanneer het bevel tot aanhouding wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 19, § 1bis, gebeurt deze ondervraging door middel van radio, telefoon, audiovisuele of andere technische middelen die een rechtstreekse overbrenging van de stem tussen de onderzoeksrechter en de verdachte toelaten en de vertrouwelijkheid van hun gesprek waarborgen."

3. Uit die bepalingen volgt dat indien het verhoor bedoeld in artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet wordt afgenomen zonder bijstand van een advocaat, en zonder dat de inverdenkinggestelde daarvan afstand gedaan heeft, de inverden-kinggestelde, in beginsel, in vrijheid moet worden gesteld.

4. Het arrest noch de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, stellen vast dat de eiser voor de onderzoeksrechter afstand gedaan heeft van zijn recht op bij-stand van een advocaat.

5. Het arrest dat oordeelt dat het gegeven dat de eiser door de onderzoeksrechter werd verhoord zonder bijstand van een raadsman, niet tot gevolg heeft dat het aanhoudingsmandaat door het onderzoeksgerecht zou moeten worden opgeheven om reden dat niet blijkt dat die omstandigheid eisers recht op een eerlijk proces op een onherstelbare wijze zou hebben gehypothekeerd, is niet naar recht verantwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.

Bepaalt de kosten op 64,90 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de open-bare rechtszitting van 18 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

E. Francis A. Lievens

P. Hoet L. Van hoogenbemt P. Maffei

Vrije woorden

  • Voorafgaand verhoor

  • Verhoor zonder bijstand van een advocaat

  • Geen afstand van het recht op bijstand